FINFO 2007:9 Samordnat regionalt-nationellt kustfiskprogram i Egentliga Östersjön och Västerhavet

Befintlig kustfiskövervakning och behov och möjligheter för en regional utveckling av kustfiskövervakningen har diskuterats vid möten mellan Fiskeriverkets Kustlaboratorium och representanter för samtliga kustlän vid Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Författare

Jan Andersson och Fredrik Ljunghager, Fiskeriverkets kustlaboratorium

Sammanfattning

Befintlig kustfiskövervakning och behov och möjligheter för en regional utveckling av kustfiskövervakningen har diskuterats vid möten mellan Fiskeriverkets Kustlaboratorium och representanter för samtliga kustlän vid Egentliga Östersjön och Västerhavet. Med dessa diskussioner som grund görs en genomgång av den aktuella situationen för kustfisk och övervakning inom samtliga berörda kustvattentyper. Prioriteringar och frågeställningar inför en eventuell utökning av kustfiskövervakningen framförs.

Denna genomgång kommer till följande slutsatser: 

  • Kustfiskövervakning saknas helt inom åtta av fjorton kustvattentyper 
  • Långsiktig finansiering finns endast i tre kustvattentyper 
  • Övervakningen fokuserar till största delen på den del av fisksamhället som föredrar varmare vatten 
  • Övervakning av marina kallvattenarter skulle möjliggöra en tolkning av effekter på kusten av påverkan i öppet hav 
  • Fiskeriverkets resursövervakning bör samordnas med och ingå i den framtida miljöövervakningen 
  • Berörda länsstyrelser har pekat ut fem områden som extra intressanta för en fortsatt utbyggnad

Utveckling av indikatorer och rekryteringsmodeller presenteras. Utvecklingen syftar till att underlätta tolkning av resultat från övervakningen och kommer på sikt att leda fram till bedömningsgrunder för tillståndet hos kustfisksamhället i relation till olika former av påverkan.