f-Fakta 2003:14 Pigg som en mört?

Om fiskars sjukdomar och parasiter

Omslag till rapport. Illustration.


Sverige har idag ett mycket gott fiskhälsoläge för odlad fisk, sett i ett europeiskt perspektiv. Detta goda hälsoläge har uppnåtts genom en organiserad fiskhälsokontroll och omfattande nationella kontroll- och bekämpningsprogram.

Programmen har finansierats gemensamt av staten och fiskodlingsnäringen. Dessutom har det länge funnits en noggrann införselkontroll vid import av såväl levande som rund (ej rensad) odlad fisk.

I Europa förekommer en rad sjukdomar och smittämnen på odlad fisk. Sådana infektioner kan lätt spridas både till odlad fisk och till vild fisk vid införsel. Utbrott av dessa och andra sjukdomar på odlad fisk innebär betydande kostnader för både fiskodlingsföretagen och samhället och en spridning till naturvatten innebär stora skador för fiskevattenägarna.

Staten, fiskodlingsnäringen, fiskevattenägarna och sportfiskeintresset m fl har ett gemensamt ansvar och intresse av att bevara detta goda fiskhälsoläge i Sverige! 

Några grundläggande faktorer

  • En avgörande skillnad mellan fiskar och däggdjur är att fiskar är växelvarma. Växelvarma djur har alltid samma kroppstemperatur som omgivningen till skillnad från jämnvarma däggdjur och fåglar som upprätthåller en konstant kroppstemperatur på 35–40°C. Olika fiskarter har olika optimal temperatur då tillväxt och aktivitet är som störst. Har fisken i övrigt en bra miljö och god tillgång på näring är det sällsynt att fisken drabbas av infektioner. När vattnet är kallt avtar fiskens aktivitet och ämnesomsättningen går på sparlåga. Undvik i detta läge störande påverkan och transportera inte fisken.
  • Både fiskar och landlevande djur är beroende av syre för sin överlevnad. Syrehalten i vatten är dock betydligt lägre än i luft och vattnets förmåga att lösa syre är dessutom mindre ju varmare vattnet är.
  • Potentiellt sjukdomsalstrande organismer (som bakterier och parasiter) finns ofta närvarande i vattnet men i så litet antal att de normalt inte gör någon skada. Om miljön snabbt förändras, t ex genom att det blir för varmt i vattnet, stressas fisken. Parasiter och bakterier kan däremot snabbt anpassa sig till de nya förhållandena och föröka sig. Kombinationen av en stressad och försvagad fisk och ett högt antal sjukdomsalstrande organismer leder ofta till att fisken blir sjuk.