Utlysning av medel för aktiviteter för att uppmärksamma Laxens år 2019

Nationella fiskevårds-, fiske- och miljöorganisationer kan under 2019 söka medel till regionala och lokala aktiviteter som syftar till att under International Year of the Salmon – Laxens År, lyfta fram bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxen.

Illustration Laxens år 2019

Aktiviteterna kommer att offentliggöras på den internationella webbsidan International Year of the Salmon och på vår sida om Laxens år 2019. Totalt har cirka 500 000 kronor avsatts för detta ändamål.

Man kan söka medel för aktiviteter som uppmärksammar genomförda eller planerade fiskevårdsåtgärder, laxbeståndens situation och nyttjandet eller för ny kunskap och forskning. Ett krav är att aktiviteterna riktar sig till allmänheten.

Laxens år 2019

HaV är nationellt ansvarig för Laxens år.

International Year of the Salmon

Ett gemensamt initiativ av de nationer som har ansvar för att bevara laxbestånden runt Atlanten och Stilla havet. Internationell samordning av International Year of the Salmon sker genom North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, och North Pacific Anadroumus Fish Commission, NPAFC.

Många laxbestånd är hotade av miljöförändringar och mänskliga aktiviteter runt hela norra jordklotet, såväl i Stilla Havet som i Atlanten, Östersjön och i Vänern. Samtidigt finns det många exempel på lyckade åtgärder för att skydda och restaurera laxens livsmiljö och laxbestånden.

Laxens fantastiska förmåga att vandra genom älvar och över oceaner från en världsdel till en annan tar dem över nationsgränser, språk, kulturer och ekonomier.

Att bevara och restaurera denna spännande art kräver åtgärder i enlighet med konceptet ”från källa till hav” och omfattar såväl lokala som storskaliga och övergripande åtgärder.

Datum för intresseanmälan

Intresseanmälan om medel till aktiviteter ska vara hos oss senast den 10 mars 2019. Ambitionen är att vi ska kunna lämna besked om vilka ansökningar som beviljas medel under mars 2019.

Information om utbetalningstidpunkt och övriga villkor för medlen kommer att anges i samband med att vi meddelar vilka projekt som beviljas.

Riktlinjer för bedömning och prioritering av inkomna intresseanmälningar

Medel kan beviljas till de projekt som vi ser som särskilt angelägna och där vi även bedömer att projekten håller en tillräckligt hög kvalitet.

När vi går igenom inkomna intresseanmälningar kommer vi bland annat att bedöma:

 • Om sökanden beviljats bidrag under 2018 för planering av aktiviteter under 2019. Även andra sökande kan dock få bidrag.
 • Förutsättning för att förmedla kunskap och upplevelser till en intresserad allmänhet om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande om laxbestånden.
 • Möjligheten till samarbeten med lokalsamhällen som skolor och lokala fiskevårds-, fiske- och miljöorganisationer.
 • Möjlighet att nationellt eller regionalt samordna och genomföra flera lokala aktiviteter på olika platser för att uppmärksamma bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånden.

För att vi ska kunna ta ställning till en intresseanmälan behöver projektägaren lämna en projektbeskrivning som besvarar ett antal frågor.

Så söker du medel

Skicka ansökan med e-post till havochvatten@havochvatten.se med kopia till hakan.carlstrand@havochvatten.se.
Ange dnr 695-2019 i ärendemeningen .

Totalt har HaV avsatt cirka 500 000 kronor för detta ändamål. Ange det bidragsbelopp som ni söker. Dela in budget i delposter. 

Intresseanmälans innehåll

Ni behöver skicka in en projektbeskrivning på max fyra sidor som besvarar de frågor som listas nedan. Följdfrågor kan också tillkomma. Avsikten med frågorna är att vi ska få en övergripande bild av projektets inriktning, omfattning och upplägg – däremot behövs inte några detaljerade redogörelser av olika aspekter på projektet om vi inte specifikt ber om sådana upplysningar efter att intresseanmälan kommit in.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Carlstrand, e-post hakan.carlstrand@havochvatten.se, telefon 010-6986240.

Frågor som ska besvaras:

 • Sökandens namn och fullständiga adress samt organisationsnummer? Kontaktperson, telefon och e-postadress?
 • Vad är projektets mål och syfte?
 • Under vilken tidsperiod 2019 planeras aktiviteter?
 • Vilka orter och eventuella vattendrag som berörs?
 • Vilken inriktning har planerade aktiviteter uppdelat på bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånd?
 • Vilken målgrupp riktar ni er framförallt mot?
 • Vilka aktiviteter som till exempel informationsdagar, upplevelser, naturskådning, prova på dagar, informationsinsatser och föreläsningar/seminarier (en övergripande beskrivning) planeras? Vilka aktiviteter kommer ni att lägga tyngdpunkten på?
 • Vilka samarbetspartners kommer att involveras i genomförandet? Projekt som innebär samarbeten eller aktiviteter med ekonomiska inslag som bedöms vara oförenliga med EU:s statsstödsregler beviljas inte bidrag. Sådana exempel kan vara att inbjudna företag säljer produkter som till exempel fiskeutrustningar, böcker, fiskeresor etcetera i samband med aktiviteten.
 • Vilka effektmål förväntar ni er att uppnå?
 • På vilket sätt planerar ni att informera om era aktiviteter till en intresserad allmänhet? 

Beviljade bidrag

För projekt som beviljas bidrag kommer ett villkor vara att aktiviteten så snart datum och innehåll är klart anmäls och registreras på den nationella sidan hos HaV och den internationella webben för Laxens År.

Anmälan till HaV:s webb sker genom e-post till Pernilla Johansson.

Registrering av aktiviteter på webbplatsen för International Year of the Salmon.

Publicerad: 2019-02-20
Sidansvarig: Webbredaktion