Utlysning av medel för lokal utveckling av Marin Pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten har utlyst totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter inom marin pedagogik, medel att använda för antingen praktiska aktiviteter eller för läromaterial.

HaV utlyste under våren 2018 medel för att stimulera utveckling av nya, eller befintliga, lokala aktiviteter eller utveckling av kunskapsmaterial som stimulerar barns och ungas intresse och förståelse för haven, människans påverkan av havsmiljön och hur vi människor kan bidra till ett hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön (Marin Pedagogik).

Beviljade medel och utbetalning

Beviljade medel beräknas kunna betalas ut i juni/ juli 2018.

Slutrapportera projekt

Bidraget gäller för 2018. Senast den 7 januari 2019 ska slutrapport vara HaV tillhanda.

Slutrapporteringen skickas som e-post till Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se.

Beslutskriterier

I bedömningen av inkomna ansökningar letar vi efter:

 • Lokala upplägg/ metoder/ material som har potential att spridas nationellt prioriteras.
 • Material, metoder och upplägg som kan användas av både aktörer utanför förskola/skola och inom det obligatoriska skolväsendet prioriteras.
 • Innovativa metoder/ upplägg som har potential att spridas nationellt prioriteras.

Vilka kunde söka?

 • Utlysningen gäller endast för svensk aktör, offentlig eller ideell som arbetar praktiskt med att skapa intresse och förståelse bland barn och/ eller ungdomar när det gäller hav och havsmiljö.
 • Projektet ska ha fokus på Svenska hav och/ eller de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön
 • Projektet kan avse kunskapsmaterial (läromaterial) och/ eller pedagogiska aktiviteter
 • Projektets målgrupp ska vara barn och ungdomar
 • Bidrag kan endast sökas för praktiskt tillämpbara insatser och kunskapsmaterial
 • Medel kan endast sökas för 2018
 • Medel kan inte sökas för lönekostnader i befintlig verksamhet
 • Projektet får inte finansieras genom annat statligt stöd
Publicerad: 2018-04-17
Uppdaterad: 2018-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion