Utlysning av förstudiemedel: Utvecklingskraft i alla delar av landet- Koordinerad regional tillväxt 2019

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in Sveriges regioner att söka medel för förstudie-medel för regional utveckling inom havs- och vattenområden under 2019.

Enligt §20 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) ska statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ge det stöd som behövs till den som har ansvar för det regionala tillväxtarbetet. Havs - och vattenmyndigheten har konkretiserat detta i strategier för myndigheten. I arbetet med stöd till regional hållbar tillväxt arbetar vi proaktivt med maritima strategin, livsmedelsstrategin och regeringens utpekade ansatser kring cirkulär biobaserad ekonomi och regional tillväxt i genomförande av våra förvaltningsuppdrag. Samhällsnytta som förnyelsebar energi, hållbar matproduktion, hållbart byggande och nyttjande av vattenresurserna får stöd genom god havs- och vattenförvaltning. Även väsentliga ekosystemtjänster ska säkerställas, till stöd för de maritima näringarna och byggandet av det hållbara samhället.

Myndigheten vill med denna utlysning få stöd och exempel i att utveckla samverkande arbetssätt, samt ge stöd till regionerna i utveckling av arbete med hållbar regional tillväxt, fysisk planering och sammankopplingen av land-kust-hav-områden. Fokus i arbetet skall ligga på vatten- och havsrelaterade frågor inom arbetet för hållbar tillväxt, innovationsarbete, fysisk regional planering samt på nationella och internationella samarbeten.

Utlysningen är i första hand inriktad på att ge exempel så som förstudier och utvecklingsförslag till exempel kring hur regionala utvecklingsplaner används, eller kan komma användas, för att integrera vatten och/eller havsanknutna aktiviteter för stöd till regional utveckling. Detta kan med fördel kopplas till förslag på planering och/eller förvaltningsåtgärder. Genomförande av planerings/förvaltningsarbete ingår inte som krav i utlysningen. Förslag på projekt bedöms utifrån ovanstående.

Projekten kommer ha karaktär av förstudie varför beviljade belopp kommer vara max 300 000 kr per projekt. Totalt avsatta medel uppgår till 1,2 miljoner kr. Havs- och vattenmyndigheten är öppen för dialog med regionerna under ansökningsprocessen angående utformning och för att få bästa effekt av utlysningen. Beslut om bidrag kan komma att tas löpande under utlysningstiden. Projekten ska genomföras under 2019. Ansökan om bidrag ska utformas i enlighet med utlysningen.

Ansök senast den 13 september

Ansökningar skickas in via mail till havochvatten@havochvatten.se senast den 13 september 2019. Ansökningar hanteras skyndsamt efter sista ansökansdatum. Märk mailet med ”Ansökan om bidrag för Utvecklingskraft i alla delar av landet – Koordinerad regional tillväxt 2019 dnr 2011-19”.

Publicerad: 2019-06-10
Sidansvarig: Webbredaktion