Medfinansiering till EHFF-medel för draggning och upptag av förlorade fiskeredskap

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ger nu möjlighet att ansöka om medel från havs- och vattenmiljöanslaget till medfinansiering av draggningsprojekt efter förlorade fiskeredskap (spökgarn) inom europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2021.

Jordbruksverket ger yrkesfiskare och andra intressenter möjlighet att söka stöd för upptag av förlorade fiskeredskap ur europeiska havs- och fiskerifonden. För att kunna få stöd krävs en nationell medfinansiering. Genom HaV kan du söka medfinansiering som utgör högst 30 % av de stödberättigade kostnaderna. Totalt finns 3 miljoner att söka ur havs- och vattenmiljöanslaget.

Målet med dessa medel är att förbättra havsmiljön. Marint skräp och förlorade fiskeredskap orsakar stora problem i den marina miljön i form av spökfiske samt som bidragande källa till mikroplastutsläpp. Samtidigt har yrkesfisket en svår situation då många fiskare drabbas av minskade fiskekvoter och i Östersjön har en stor del av torskfiskarna förlorat sina fiskemöjligheter på grund av fiskestopp

Yrkesfiskare, kommuner och andra intressenter kan söka medel för att utföra denna typ av projekt.

Villkor som Hav ställer för att kunna bevilja projektet är:

Utförare ska kunna genomföra större draggnings- och upptagningsprojekt för att kunna få medfinansiering från HaV. Det ska omfatta minst 2 delprojekt (Jordbruksverket indelning), minst 10 yrkesfiskare per projekt (5 per delprojekt) samt möjliggöra kunskapsspridning av Marelitt Baltic Blueprint till kustkommuner och andra berörda aktörer.

 • Att projektet beviljas av Jordbruksverket, ansökan hos Jordbruksverket sker här.
 • Utförare ska visa en plan för vart de har tänkt att draggnings- och upptagsinsatserna ska ske och kunna verifiera att det finns förlorade fiskeredskap, så kallade hotspots.
 • Utförarna ska även visa att redskapen som de använder i draggningsinsatsen rekommenderas utifrån den vägledning som togs fram i Marelitt Baltic projektet.
 • Draggnings- och upptagsinsatserna ska rapporteras in i GhostGuard under arbetets gång med projektets diarienummer.
 • Deltagande yrkesfiskare får inte fiska samma dag draggning och upptag av förlorade fiskeredskap sker.
 • Projektet ska kunna visa positivt besked från länsstyrelsen för att dragga i utpekat område, detta för att säkerställa att draggning inte skadar kulturlämningar i havet, att draggningar inte sker i förorenade områden eller i andra skyddsvärda områden som till exempel NATURA 2000 områden.
 • Utförare behöver även visa positivt besked från försvarsmakten om tillstånd för sjömätning om projektet har tänkt använda side-scan sonar eller fjärrstyrd undervattensfarkost, Remotely operated underwater vehicle, ROV.
 • Innan draggningsinsatserna är igång ska det rapporteras in till Havs- och vattenmyndighetens FMC om draggningsinsatsen sker i ett område där det råder fiskestopp.
 • Utförarna ska säkerställa att spökgarnen tas om hand på ett miljösäkert sätt och att avfallshierarkin råder under projektet.
 • Utförarna ska kunna visa att draggningsprojektet sker på ett kostnadseffektivt sätt, vilket bland annat innebär att transportvägen till draggningsinsatserna hålls så korta som möjligt och att de flesta av draggningsinsatserna planeras under månaderna maj till och med september.
 • Draggnings- och upptagsinsatsen ska ske av en yrkesfiskare men om upptaget kräver det kan även yrkesdykare delta.
 • Notera särskilt tillämpliga bestämmelser i Sjöfynds- och hittegodslagen.

Mer information om villkoren finns i ansökningsblanketten och anvisningarna nedan.

Projekten ska genomföras under 2021 men som längst till 1 oktober. Till offentliga aktörer betalas medel vid beviljande i samband med att projektet beviljas. Till icke-offentliga som beviljas medel betalas dessa ut efter att SJV har godkänt kostnaderna. Medfinansieringen oavsett när den betalas ut, utgör upp till 30 % av de kostnader som beviljats av SJV för perioden.

HaV bedömer ansökningarna och prioriterar projektförslagen utifrån hur väl de uppfyller kraven ovan.
Mer specifikt vägs även antalet delprojekt och antalet yrkesfiskare in i bedömningen,

Ansök senast 30 april 2021

Ansökningsblankett Word, 67.3 kB.

Anvisningar Pdf, 336.6 kB.


Publicerad: 2021-03-30
Sidansvarig: Webbredaktion