Marina däggdjurs hälso- och sjukdomstillstånd

Hitta på sidan

EHFVF ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

Åtgärd inom programmet

Fiske, vattenbruk och havsmiljö - Genomförande av havsmiljödirektivet genom insamling av information, utveckling av hur insamling ska ske och bedömning.

Löptid

2023-2024

Finansiering

70% EU-medel via EHFVF och 30% Havs- och vattenmyndigheten

Om projektet

Projektet ska utveckla övervakningen av hälso- och sjukdomstillståndet hos sälar, tumlare och andra valdjur så att status kan bedömas och åtgärder pekas ut i enlighet med kraven i havsmiljöförordningen.

Syftet med miljöövervakningen är att få tillförlitliga data på hälsa och eventuella sjukdomar hos framför allt sälar och tumlare genom detaljerade undersökningar. Hotbilderna är primärt effekter av miljögifter, förhöjd dödlighet på grund av bifångster i fisket, jakt och klimatförändringar. Förändringar över tiden i hälsa och hull hos marina däggdjur lokalt och regionalt, kan även indikera förändringar i diet och födotillgång.

Mer detaljerad information om hälsa kan användas till analyser av hur populationerna påverkas av miljögifter, förändringar i fiskbestånd, fiske och jakttryck, effekter av epizootier (en allvarlig djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa), att upprätta åtgärdsprogram och förvaltningsplaner samt till ekologiska riskanalyser.

För utvärdering av orsak-effekt-samband är det av stor vikt att miljöövervakningen samordnas mellan kemiska och patologiska undersökningar.

Data om hälsa och sjukdomar hos sälar och tumlare kan även utgöra underlag för ekologiska modeller där information om demografi, hälsa och reproduktion kan relateras till uppgifter om näringsvävens dynamik, struktur och funktion.

Detta projektet ger underlag för uppföljning av miljömålen

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2023-07-04
Uppdaterad: 2023-09-14
Sidansvarig: Webbredaktion