Skoläst

Hitta på sidan

Skoläst (Coryphaenoides rupestris) är en djuphavsart som förekommer i hela Nordatlanten från Biscayabukten till norra Norge inklusive Norska rännan i Skagerrak, det vill säga i den djupaste delen av Skagerrak.

Skoläst. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker på 600–1200 meters djup under sommaren–hösten/förvintern. Honorna leker vartannat år, hanarna årligen. Ägg och larver är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Skoläst vandrar över Nordatlantens kontinentalsluttningar. Förekomsten är årstidsberoende och arten förekommer normalt sett djupare sommartid medan den vandrar upp på grundare vatten under vintern.

Ålder vid könsmognad

Hanarna blir könsmogna vid cirka 40 cm och honorna vid cirka 60 cm. Uppgifter om ålder vid första könsmognad varierar mellan 8 och 16 år.

Maximal ålder och storlek

Skoläst kan bli 54 år. Maximal uppmätt längd är 110 cm, men arten blir sällan över 80–90 cm. Maximal uppmätt vikt är nästan 1,7 kg.

Biologi

Arten lever nära mjukbottnar och har påträffats på 180 till 2 600 meters djup. Skolästen har inga utpräglade fiender. I Atlanten kan dock predationstrycket från mindre hälleflundra vara betydande under vissa delar av året.

Arten har en låg reproduktionsförmåga och en generationslängd på mer än elva år. Födan består av kräftdjur så som nordhavsräka och märlkräftor, till mindre del äter de även bläckfiskar och lanternfiskar.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområde för skoläst. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av skoläst 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion