Lake

Hitta på sidan

Laken (Lota lota) finns i större delen av landet samt längs Östersjökusten ner till Kalmarsund och är den enda arten i torskfamiljen som finns i svenska sötvatten.

Lake. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Laken leker i december till mars över sandiga, grusiga eller steniga sjö- och älvbottnar på djup mellan 1 och 15 meter vid en temperatur av 0,5 till 4 grader C. Den kan lägga upp till fem miljoner ägg vilka vanligen kläcks efter 20–60 dygn. Lakens ägg innehåller en oljedroppe som gör att rommen svävar omkring fritt i vattenmassan.

Vandringar

Från sjöar och kustområden kan laken årligen, under hösten och vintern, vandra upp i rinnande vatten för att leka. Leken kan också ske i sjöar där det kan finnas såväl vandrande som stationära bestånd i samma sjö. Vandringen sker oftast under natten.

Laken återvänder ofta till sin födelseplats för övervintring och lek.

Ålder och storlek

Vid kusten blir lakens hanar könsmogna vid 2–4 års ålder och honorna vid 2–6 års ålder. I insjöar blir hanarna könsmogna vid 3–4 års ålder och honorna vid 3–5 års ålder.

Lakar äldre än 14 år har påträffats i Sverige, men rapporter från utlandet visar att den kan nå en betydligt högre ålder. Svenska fritidsfiskerekordet på lake är 8,5 kilogram.

Levnadssätt

Laken trivs i kallt och klart vatten där den oftast återfinns i vattnens djupare partier. Den är aktiv främst under dygnets mörkare delar.

De mindre lakarna lever av dagsländelarver, kräftdjur, musslor och
snäckor men kan ganska snabbt även inkludera fisk, större kräftdjur och fiskrom i sin föda.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för lake. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av lake 2017 per Ices-rektangel och sjö. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion