Nytt om fiskeregler 22 december 2022

Hitta på sidan

Nya regler för pigghaj från 1 januari 2023

Fiskekvot införs och pigghaj som är 100 cm eller mindre omfattas av landningsskyldighet. Pigghaj över 100 cm ska återutsättas skyndsamt. Det är i korthet de nya reglerna som gäller för arten från och med 1 januari 2023.

Beståndet av pigghaj i Nordostatlanten har enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) fått en bättre beståndssituation. Kuststaterna i Nordostatlanten har enats om fiskemöjligheter i linje med ICES vetenskapliga rådgivning. I förhandlingar mellan EU och Storbritannien har parterna kommit överens om regler för yrkesmässigt fiske för bland annat Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Det har varit förbjudet med riktat fiske efter pigghaj sedan 2010 och pigghaj har varit en förbjuden art enligt EU:s lagstiftning sedan 2017. Återhämtning av beståndet och ökad kunskap om pigghajens beståndsstatus och geografiska utbredning har lett till ändrade regler för yrkesmässigt fiske. Havs- och vattenmyndigheten kommer att utreda behov av kompletterande bestämmelser, samt ändrade regler för fritidsfiske.

Regler: TAC, landningsskyldighet och största referensstorlek för bevarande

De regler som gäller för yrkesmässigt fiske från och med 1 januari 2023 innebär att fiskekvoter fastställs för bland annat Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön. I de områden som omfattas av fiskekvot gäller landningsskyldighet för pigghaj för exemplar som är 100 cm eller mindre. Pigghajar över 100 cm ska återutsättas. Exemplar som är 100 cm eller mindre ska registreras, landas och räknas av kvoterna, i alla typer av fisken.

Här finns mer information om landningsskyldigheten.

Krav på att återutsätta pigghaj över 100 cm

Det införs också en största referensstorlek för bevarande på 100 cm, i syfte att skydda könsmogna honor från riktat fiske. Storleken mäts från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. Exemplar av pigghaj som är större än 100 cm ska återutsättas skyndsamt och inte komma till skada.

Syftet är att skydda könsmogna honor från riktat fiske, men regeln gäller för både honor och hanar. Fångst av pigghaj över 100 cm ska registreras i loggboken som utkast, vilket är viktig information för att öka kunskap om pigghajens beståndsstatus och var den förekommer. Pigghaj över 100 cm räknas inte av kvoten.

Notera att det för fartyg över tio meter krävs fisketillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet med garn för att få använda hajgarn.

Läs om kvoter i Västerhavet här

Fiske i länder utanför EU och på internationella vatten

Vid fiske i länder utanför EU, till exempel i norska vatten, gäller de bestämmelser som landet beslutat om för sina vatten. Vid fiske på brittiska vatten och på internationella vatten i Nordostatlanten omfattas pigghaj av fiskekvot för Nordsjön eller av fiskekvot för området väster om brittiska öarna och internationella vatten. Även på dessa områden ska pigghaj registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett storlek.

Om fångst från vatten utanför EU tas med till EU-vatten gäller EU:s bestämmelser om landningsskyldighet för fångsten.

Nationell kvothantering och regler för fritidsfiske

Fritidsfiske efter pigghaj regleras inte genom den årliga TAC-förordningen utan istället genom HaV:s föreskrifter. Fritidsfiske efter pigghaj har genom dessa bestämmelser varit förbjudet sedan 2011. HaV kommer att se över dessa bestämmelser mot bakgrund av den förbättrade beståndssituationen. Den för svensk del tillgängliga kvoten kan dessutom behöva fördelas mellan olika redskapstyper och EU:s bestämmelser kan även behöva kompletteras med andra nationella bestämmelser.

En översyn av de kompletterande nationella bestämmelserna kommer att göras och om behov finns kommer ett förslag till sådana bestämmelser tas fram skyndsamt.

Publicerad: 2022-12-22
Uppdaterad: 2023-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion