Nytt om fiskeregler 28 april 2022

Hitta på sidan

Villkor för fiske under vissa fredningsperioder i Östersjön

Den 1 maj träder föreskriftsändringar i kraft som påverkar fiske under fredningsperioder i Östersjön.

Inom EU har det sedan flera år tillbaka införts bestämmelser om fredningsperioder i delar av Östersjön som ska skydda torsken under dess lek. Generellt förbjuds då fiske, men undantagsvis tillåts visst begränsat fiske. Nationellt inför vi nu kompletterande bestämmelser som ska göra det möjligt för oss att kontrollera att EU-bestämmelserna följs. Snarlika föreskriftsändringar infördes även föregående år men i år justeras dessa föreskrifter något.

De områden som omfattas av fredningsperioder är ICES delområden 22-26 och framgår av kartan.

I dessa områden finns undantag som möjliggör visst passivt fiske under de olika fredningsperioderna. I de markerade områdena 24-25 är det även tillåtet att bedriva visst pelagiskt fiske under fredningsperioderna.

Karta över delområden i Östersjön.

Figur 1: Karta över ICES-delområden i Östersjön.

Villkor för fiske

Det finns undantag, för att kunna bedriva visst fiske under fredningsperioderna, om vissa villkor uppfylls. Undantagen möjliggör passivt fiske i alla områdena under fredningsperioderna och i de markerade områdena 24-25 är det även tillåtet att bedriva visst pelagiskt fiske.

Villkoren för att fiska under fredningsperioderna i de olika delområdena ser du i tabellen. Utöver dessa finns även undantag som tillåter visst vetenskapligt fiske.

Tabell 1. Villkor för att bedriva fiske under fredningsperioderna i Östersjön. Utöver de i tabellen angivna undantag finns även undantag som tillåter visst vetenskapligt fiske

Område

22-23

24

25

26

Tidsperiod

15 januari - 31 mars

15 maj - 15 augusti

1 maj - 31 augusti

1 maj - 31 augusti

Villkor för undantag

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort)¹

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort)

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort).

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort).

Villkor för undantag


Fartyg som fiskar pelagiskt² (för livsmedel) med maska på max 45 mm, samt på vattendjup grundare än 40 m (officiella sjökort)

Fartyg som fiskar pelagiskt (för livsmedel) med maska på max 45 mm, samt på vattendjup grundare än 50 m (officiella sjökort)


¹För redskapet långrevar gäller en begränsning på fyra sjömil mätt från baslinjen, i ICES delområde 22-23, 24, 25 och 26.

²Gäller endast riktat fiske efter skarpsill. Det framgår av fotnot till tabell 2 (sill kvot) i bilagan till TAC-bestämmelserna (rådets förordning (EU) 2021/1888)

För att säkerställa att de EU-reglerade villkoren för fiske efterlevs har nationella föreskrifter införts. Det innebär bland annat en anmälningsplikt för fartyg som saknar sändande AIS eller VMS och som ska fiska under fredningsperioderna. För de som fiskar med passiva redskap så som nät och garn gäller att de ska anmäla till FMC innan de går ut för att sätta sina redskap. För de som trålar gäller att de ska anmäla innan de påbörjar sin fiskeresa. Ålfiskare är undantagna från den här anmälningsplikten eftersom de redan omfattas av andra liknande kontrollregler.

Föreskriftsändringarna berör både passivt fiske och pelagiskt fiske och är följande:

 • Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan transport, alternativt efter transport till beredningsindustrin om mottagningsanläggningen ifråga huvudsakligen hanterar fångst med syfte att användas som livsmedel,
 • Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (förut det gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom områden som saknar undantag för fiske),
 • Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde per fiskeresa vid fiske i område 24 eller 25.
 • Anmälningskrav innan påbörjad fiskeresa, vid fiske under fredningsperioden för pelagiska fiskare som inte har en VMS- eller AIS-utrustning sändande,
 • Anmälningskrav i samband med att sätta ut passiva redskap för fiske. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor där du bara ska vittja, det ska inte heller gälla vid riktat fiske efter ål med ålfisketillstånd.

Vad gäller för dig?

Du som fiskar efter exempelvis skrubba tillhör den grupp som får fiska under fredningsperioden med passiva redskap, men inte där vattendjupet är mer än 20 meter.

Vid fiske med långrevar så är fisket även begränsat till havsområde inom fyra sjömil mätt från baslinjen.

Har du en AIS-transponder, eller en VMS, ombord ska du ha den påslagen under dina fiskeresor under fredningsperioden. Om du varken har AIS eller VMS installerat och sändande så måste du anmäla till FMC på tel: 0771-10 15 00 i anslutning till att du går ut med fiskefartyget för att sätta dina redskap. När du enbart ska vittja redskapen så behöver du inte anmäla detta till FMC. Om redskapet efter vittjande placeras på ungefär samma plats så behöver du inte heller ringa in en anmälan. 

När du anmäler ska du uppge:

 • distriktsbeteckning
 • signal
 • vilket delområde du ska fiska i
 • dina kontaktuppgifter under resan, till exempel namn och telefonnummer

Anmälan kan också göras via e-post istället för telefonsamtal – tänk då särskilt på att inte missa att lämna någon av uppgifterna.

Du som fiskar pelagiskt efter sill och skarpsill tillhör den grupp som får fiska under fredningsperioderna i delområde 24 och 25, men bara i områden där vattendjupet är mindre än 40 meter respektive 50 meter. Har du en AIS-transponder, eller en VMS, ombord ska du ha den på under ditt fiske under fredningsperioden. Om du varken har AIS eller VMS installerat och sändande så måste du anmäla till FMC på tel: 0771-10 15 00 innan du går ut på ditt fiske.

När du anmäler ska du uppge:

 • distriktsbeteckning
 • signal
 • vilket delområde du ska fiska i
 • kontaktuppgifter under resan, till exempel telefonnummer

Anmälan kan också göras via e-post istället för telefonsamtal – tänk då särskilt på att inte missa att lämna någon av uppgifterna.

Vid pelagiskt fiske under fredningsperioderna så får fiske endast bedrivas i ett delområde per fiskeresa. Du får inte heller ha otillåtna redskap ombord det vill säga trålar med större maskstorlek än 45 mm. När du behöver passera genom ett område där fiske inte är tillåtet så ska trålarna vara surrade och stuvade.

Den fångade sillen och skarpsillen ska användas till livsmedelsändamål och till detta finns det ett krav på sortering. Sorteringen ska som huvudregel göras i samband med landning, innan transport. Som undantag gäller att sortering får göras hos en fångstmottagare, om fångsten transporteras till en mottagare i Sverige som huvudsakligen hanterar fångst för livsmedelsändamål.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

  EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

  Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2022-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion