Nytt om fiskeregler 21 december 2021

Hitta på sidan

Beslut om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön för 2022

Inför år 2022 har nedanstående kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter.

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna för svenskt fiske ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Fördelningen sker baserat på beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar i oktober 2021 (för Östersjön) och i december 2021 (för Västerhavet).

Kvantiteter i kilo

Art/område

Kustkvot

Regional tilldelning

Sill i västra Östersjön (delområde 22-24)

140 000

-

Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32)

3 000 000

2 619 970

Sill i norra Östersjön (delområde 30-31)

1 500 000

1 002 900

Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32)

1 000 000

5 092 770

Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

400 000

-

Sill i Skagerrak/Kattegatt

200 000

-

Skarpsill i Skagerrak/Kattegatt

400 000*

-

*Kvoten har brutet kvotår, 1 juli 2021 – 30 juni 2022.

Den som enbart bedriver fiske i Östersjön och landar i östersjöhamnar kan få del av den regionala tilldelningen.

De kvantiteter som avsätts till kustkvoter är satta på en nivå som i princip ska tillåta ett fritt fiske under året. Vad gäller sill i västra Östersjön är den totala kvot som tilldelas Sverige mycket begränsad och uppgår år 2022 till endast 140 000 kg. Hela denna kvantitet avsätts till kustkvoten.

Efter att HaV avsatt andelar av kvoterna till kust- och regionalkvoter fördelas återstoden av kvoterna till de som har pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter.

I avvaktan på ett slutligt beslut om pelagisk tilldelning för år 2022 har HaV skickat ut tillfälliga beslut till berörda fiskelicensinnehavare.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion