Nytt om fiskeregler 14 december 2021

Hitta på sidan

Västerhavets kvoter för 2022 klara

Beslutet innebär en ökning för kolja och sill, en minskning för havskräfta samt oförändrad kvot för torsk i Nordsjön och Skagerrak, samt minskad bifångstkvot för torsk i Kattegatt. En låg nivå för att fiska sill i Skagerrak och Kattegatt har fastställts för att skydda sill från västra Östersjön, men det kommer finnas vissa möjligheter att fiska den svenska kvoten i Nordsjön istället.

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande varför preliminära nivåer har fastställts för flera fiskbestånd, bland annat för kummel och långa.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet om 2022 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 12-13 december.

Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer globalt. Resultat från förhandlingarna fastställs i den nu beslutade förordningen, vilken omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 45.

EU, Norge och Storbritannien överens

I förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 10 december enas om kvotnivåer för 2022 års fiske i Nordsjön och i Skagerrak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt. Förhandlingarna ger även svenska och norska fiskare tillträde till varandras fiskevatten.

För de bestånd som förvaltas gemensamt av EU, Norge och UK i Nordsjön och i Skagerrak fastställdes fiskemöjligheter för rödspätta (-12 procent), gråsej (-24 procent), och räka enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) rådgivning för maximal hållbar avkastning (MSY).

Kvoten för nordhavsräka i Skagerrak och i Kattegatt följer en förvaltningsstrategi som EU och Norge har tillämpat sedan 2019. En preliminär kvot är nu fastställd för första halvåret 2022 vilket innebär en ökning med 52 procent på årsbasis jämfört med 2021 års nivå.

Provisoriska kvoter för bestånd delade med Storbritannien

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande för de cirka 100 fiskekvoter som fastställs av parterna. I avvaktan på överenskommelse i den förhandlingen satte fiskeministrarna provisoriska kvoter enligt principer i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. De provisoriska kvoterna gäller till den 31 mars 2022.

Beslut grundade på vetenskaplig rådgivning

För att ha livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd på lång sikt, som också ger förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt fiske, så ska beslut om fiskekvoter, enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik grundas på vetenskaplig rådgivning för så kallad maximal hållbar avkastning, MSY.

Internationella havsforskningsråden, ICES, ger rådgivning för fisk- och skaldjursbestånd och tar fram status för olika havsområden och hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen.

Åtgärder för att bygga upp torskbeståndet

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020 i syfte att minska fiskeridödlighet av torsk och återuppbygga bestånden. Redskapsreglerna innebär att endast fiskeredskap som har betydligt lägre fångster av torsk än standardredskap får användas, samt att det för Skagerrak och Nordsjön finns möjlighet att anpassa reglerna till nationella förhållanden. HaV har i föreskrift beslutat en nationell plan för torsk för att undvika torskfångster.

Kvot för torsk i Kattegatt sänktes med 21 procent, och kvot för torsk i Nordsjön och Skagerrak är oförändrad för 2022. Samtidigt begränsades ökningen i fiskemöjligheter för kolja och vitling i Nordsjön till 5 och 25 procent istället för en större ökning på 154 respektive 236 procent som var möjlig enligt den vetenskapliga rådgivningen enligt MSY. Beslutet görs för att begränsa bifångst av torsk i fiske efter kolja. Liknande avvägning gjordes när det gäller havskräfta i Skagerrak och Kattegatt för vilken kvoten sänktes med 31 procent av hänsyn till bifångster av torsk och i linje med vetenskaplig rådgivning.

Begränsning av sillfångst i Skagerrak och Kattegatt

Fiskemöjligheter för riktat fiske efter sill i Skagerrak och Kattegatt ökar med 16 procent som följd av den positiva utvecklingen för Nordsjösill. För att minska fiskeridödlighet för den Östersjösill som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerrak och Kattegatt (407 ton för Sverige), mycket av resterande andel får däremot fiskas i Nordsjön. Anledning till de här åtgärderna är den allvarliga beståndssituationen för sill från västra Östersjön.

Ål

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål, som under 2018 till 2021. Beslutet omfattar alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet och innebär att det under en sammanhängande period på tre månader under perioden augusti 2022 till och med februari 2023 är förbjudet att fiska ål. En skärpning för 2022/2023 är att medlemsländerna ska införa förbudsperioden då vandringen av ål är som störst. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförande av förbudsperioden i svenska kustvatten.

Vid förhandlingarna företräddes Sverige av statsrådet Anna-Caren Sätherberg. Havs- och vattenmyndigheten har deltagit som experter i förhandlingarna.


Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2021-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion