Nytt om fiskeregler 22 april 2021

Hitta på sidan

Villkor för fiske under vissa fredningsperioder i Östersjön

Den 1 maj träder föreskriftsändringar i kraft som påverkar fiske för att skydda torskens lek.

Fredningsperioder har införts inom EU för att skydda torskens lek inom område 22-26 på kartan. I de markerade områdena 24-25 är det tillåtet med visst pelagiskt fiske under fredningsperioden.

karta över delområden i östersjön

Figur 1: Karta över ICES-delområden i Östersjön.

Villkor för fiske

Villkoren för tillåtet fiske under fredningsperioderna i de olika delområdena ser du i tabellen. Förutom det ska befälhavaren på ett fiskefartyg som fiskar under fredningsperioderna se till att deras fiskeverksamhet när som helst kan övervakas av medlemsstatens kontrollmyndigheter.

Villkor för undantag från fiskeförbud under lekstängningar per område och tidsperiod, utöver de undantag som finns i tabellen, finns även undantag som tillåter visst vetenskapligt fiske

Skriv tabellbeskrivning här

Område

22-23

24

25

26

Tidsperiod

1 februari – 31 mars

15 maj - 15 augusti

1 maj - 31 augusti

1 maj - 31 augusti

Villkor för undantag

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort)

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort), samt max sex sjömil från baslinjen

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort).

Fartyg <12 m, passiva redskap på vattendjup grundare än 20 m (officiella sjökort).

Villkor för undantag

Inga undantag för pelagiska fisken

Pelagiskt fiske, maskstorlek högst 45 mm, på vattendjup grundare än 40 m och max sex sjömil från baslinjen, direkt användning som livsmedel och landningarna sorteras per art.


Pelagiskt fiske, maskstorlek högst 45 mm, på vattendjup grundare än 50 m, till direkt användning som livsmedel och landningarna sorteras per art.

Inga undantag för pelagiska fisken

För att säkerställa att villkoren i undantagen efterlevs måste nationella kompletterande bestämmelser införas.

De föreskriftsändringar som införs är följande:

 • Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan transport. Men om fångstmottagaren huvudsakligen hanterar fångst för humankonsumtion, det vill säga för livsmedelsändamål, är det tillåtet att vänta med sorteringen till dess fångsten transporterats till mottagningen.
 • Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom områden som saknar undantag för fiske).
 • Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde per fiskeresa vid fiske i område 24 eller 25.
 • Anmälningskrav i anslutning till att fiskeresan påbörjas, vid fiske under förbudsperioden, för samtliga fartyg som inte har en VMS- eller AIS-utrustning ombord i drift och sändande. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor som görs av de som har ålfisketillstånd och som på fiskeresan endast ska bedriva riktat fiske efter ål.

Vad gäller för dig?

Du som fiskar efter exempelvis skrubba tillhör den grupp som får fiska under fredningsperioden med passiva redskap, men inte där vattendjupet är mer än 20 meter. ( Enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna, om sådana uppgifter finns.)

Har du en AIS-transponder, eller en VMS, ombord ska du ha den påslagen under ditt fiske under fredningsperioden. Om du varken har AIS eller VMS installerat och sändande så måste du anmäla till FMC på tel: 0771-10 15 00 innan du går ut på ditt fiske.

När du anmäler ska du uppge:

 • distriktsbeteckning
 • signal
 • vilket delområde du ska fiska i
 • kontaktuppgifter under resan, till exempel telefonnumer

Anmälan kan också göras via e-post istället för telefonsamtal – tänk då särskilt på att inte missa att lämna någon av uppgifterna.

Du som fiskar pelagiskt efter sill och skarpsill tillhör den grupp som får fiska under fredningsperioderna i delområde 24 och 25, men bara i områden där vattendjupet är mindre än 40 meter respektive 50 meter. Har du en AIS-transponder, eller en VMS, ombord ska du ha den på under ditt fiske under fredningsperioden. Om du varken har AIS eller VMS installerat och sändande så måste du anmäla till FMC på tel: 0771-10 15 00 innan du går ut på ditt fiske.

När du anmäler ska du uppge:

 • distriktsbeteckning
 • signal
 • vilket delområde du ska fiska i
 • kontaktuppgifter under resan, till exempel telefonnumer

Anmälan kan också göras via e-post istället för telefonsamtal – tänk då särskilt på att inte missa att lämna någon av uppgifterna.

Vid pelagiskt fiske under fredningsperioderna så får fiske endast bedrivas i ett delområde per fiskeresa. Du får inte heller ha otillåtna redskap ombord det vill säga trålar med större maskstorlek än 45 mm. När du behöver passera genom ett område där fiske inte är tillåtet så ska trålarna vara surrade och stuvade.

Den fångade sillen och skarpsillen ska användas livsmedelsändamål och till detta finns det ett krav på sortering. Sorteringen ska som huvudregel göras i samband med landning, innan transport. Som undantag gäller att sortering får göras hos en fångsthandsmottagare, om fångsten transporteras till en mottagare i Sverige som huvudsakligen hanterar fångst för mänsklig konsumtion, livsmedelsändamål.

De nya bestämmelserna hittar du i :

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2021-07-20

  HaV har beslutat att från och med den 23 juli upphäva stoppet för fiske av lax i område 31. Beslutet innebär också att det är tillåtet att fiska med fasta redskap i området och även sådana redskap som inte är undantagna från landningsskyldigheten får användas.

 2. Nytt om fiskeregler 2021-07-02

  Med anledning av att vi fått många frågor kring de villkor som gäller för laxfisket i Torneälvens fiskeområde, har vi lagt till ett förtydligande: För yrkesfiske i detta område gäller inte redskapsförbudet, för fällor, push up-fällor som är utrustade med vittjanspåse, för ryssjor och bottengarn. Enligt utkastplanen ska fångster av lax omedelbart släppas ut i havet. Eventuella utkast av lax ska rapporteras enligt gällande regler. Fritidsfiske omfattas inte av utkastplanen, vilket innebär att redskapsförbud gäller. Mer information finns i texten nedan, under rubriken Undantag från landningsskyldigheten.

 3. Nytt om fiskeregler 2021-07-01

  Här kommer fiskenytt om laxreglering igen men vi har uppdaterat informationen om undantagen från landningsskyldigheten.

Publicerad: 2021-04-22
Sidansvarig: Webbredaktion