Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2 oktober 2020

Multidamm mot övergödning

Anders Fröberg, vattensamordnare, arbetar tillsammans med Dennis Wiström, projektledare, i pilotområdet för Tjust kustområde i Västerviks kommun. Där är vatten- och miljöfrågor prioriterade på grund av att turismen är så viktigt för kommunen. Genom att vara spindeln i nätet och samarbeta med tjänstemän, politiker, markägare och vattenråd sprider de kunskap och får till stånd åtgärder för bättre vattenmiljö.

Övergödning har länge varit ett problem i Tjust, framför allt i de grunda fjordliknande tröskelvikar som går djupt in längs kusten.

- Tröskelvikar är djupa längst in och grunda längre ut mot havet. Därför är det inte så bra omsättning på vattnet i vikarna, näringsämnen blir kvar och syrebrist uppstår, förklarar Anders. Jordbruk är en stor del i problemet med övergödning och avlopp den andra tunga delen.

Porträttfoto.

Anders Fröberg, vattensamordnare i Västerviks kommun, framför Gamlebyviken.

Välbeprövad modell

I Västervik har man jobbat med åtgärder ganska länge med allt som påverkar vattnet – jordbruk, skogsbruk, avlopp och dagvatten. Det finns en arbetsmodell som man använt i flera år redan före LEVA. På så sätt har åtgärdssamordnarna i Västervik haft kort startsträcka och kunnat jobba praktiskt direkt.

- Det handlar mycket om rådgivning, markägare ska känna till att det finns stöd att få. LEVA kom lägligt och har gjort att vi kunnat växla upp – träffa fler och göra mer. Vi är nu två personer som arbetar i området och kan få fart på dubbelt så många åtgärder som tidigare. Jag tror också att vår modell kan ha varit till hjälp för andra nystartade projekt inom LEVA, säger Anders.

Minskat näringsläckage, bevattning och konstsnö

- I Loftaåns och Gamlebyåns avrinningsområden har vi anlagt filterdiken, våtmarker och tvåstegsdiken och även gjort strukturkalkningar. Nu har vi startat upp liknande åtgärder i nya avrinningsområden, berättar Anders.

En man står på en gräsmatta och pekar mot en vattenfylld grop. I bakgrunden syns den grävskopa som gräver gropen.

Dennis Wiström vid pågående arbeten med nya våtmarker och återskapande av meandring i Segersgärde naturreservat vid Gamlebyviken. Foto: Anders Fröberg.

I Västervik arbetar vattensamordnarna även med åtgärder för klimatanpassning.

- I en dalgång provar biokolsdiken som är bra både för näringsreduktion i vattnet, men också för klimatet. Och klimat och övergödning hänger ihop, menar Anders.
Ett annat projekt Anders och Dennis är verksamma inom är hur man kan lösa bevattning.

Tre av de fyra senaste somrarna har det rått bevattningsförbud, något som blivit besvärligt för både lantbrukare och kommunens fotbollsplaner, golfbanor och kyrkogårdar. Därför skapar man dammar för att samla dagvatten. I Gamleby byggs en multidamm med dagvatten som buffert. Det minskar också riskerna för översvämning och hindrar näringen från att rinna ut i Östersjön.

- Och på vintern kan vattnet användas till att göra konstsnö, säger Anders.

Damm.

Multidammen som anlagts vid nya kyrkogården i Västervik i år. Foto: Anders Fröberg.

Stort lokalt engagemang

Det lokala engagemanget är stort. Många lantbrukare är genuint intresserade av att få till åtgärder för bättre vattenmiljö som ofta också förbättrar funktionen på deras marker. Men det är pengar som styr om man kan genomföra åtgärder eller inte. Därför känns det bra att kunna hjälpa till hela vägen, från att söka bidrag till själva genomförandet, menar Anders som känner sig hoppfull om att nå goda effekter och förbättrad status.

- Vi måste arbeta lokalt och visa på goda exempel och att åtgärderna ger resultat. Vid Baggetorpsån har alla markägare gjort åtgärder och mätningar visar på tydlig minskning av näring. När vi är ute och jobbar i fält försöker vi samtidigt få till åtgärder som också har andra goda effekter för det biologiska livet. Ett gott samarbete med länsstyrelsens fiskekonsulent gör att vi i vissa fall kan få till biotopvårdande åtgärder i vattendrag när vi ändå har maskiner på plats, avslutar Anders.

Publicerad: 2020-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion