Corona-anpassad träff i Enköping

Samordnarna i Norra Östersjöns vattendistrikt (NÖVD) har inte kunnat träffas som planerat på grund av corona. Men i förra veckan var det äntligen dags, en corona-anpassad träff i Enköping.

Fyra personer står på åker.

Anna, Cassandra, Jenny och Viktor. Foto: Johan Axnér.

Samordnarna i NÖVD har under LEVA-projektets tid träffats regelbundet för att utbyta erfarenheter och stötta varandra genom eventuella utmaningar och svårigheter. I torsdags kunde fyra NÖVD:are äntligen träffas igen, denna gång upp i Tillinge, Enköpings kommun.

Deltagande samordnare: Viktor Kärvinge, Sagån, Jenny Jochnick, Nyköpingsån, Anna Eklund, Blackstaån, Johan Axnér, vattenstrateg Enköpings kommun samt Joakim Hermansson, konsult från Hushållningssällskapet.

– Vi tillbrinagde hela dagen utomhus med lagom avstånd till varandra och började med att titta på en blivande våtmark, säger Cassandra vattenrådgivare i LEVA-projektet Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden.

Finansiering av våtmarker

Vid första anhalten, Tillinge kyrka, diskuterade åtgärdssamordnarna full finansiering för våtmarker, något som blev ett tydligt återkommande tema under dagen. Under våren har Cassandra med hjälp av Joakim utrett flera nya platser för våtmarker, mini-utredningen finansierade av LOVA-bidrag. Denna plats skulle möjliggöra en stor biologisk mångfald, plats för grodyngel och ett svämplan så att åkermarken intill inte översvämmas.

Fyra personer står på åker.

Joakim Hermansson, konsult från Hushållningssällskapet ger en beskrivning av den blivande våtmarken. Foto: Johan Axnér.

Nu återstår att lösa med finansiering till våtmarken innan tillstånd kan sökas. Markägaren själv är mycket positiv till projektet.

Dike.

Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

Dikesrensning

Därefter begav gruppen sig till en annan del av tätorten där dikesrensning var i full gång efter flera månader med översvämningar. Enköping är, precis som många andra kommuner, en växande stad och för lantbrukare nära tätorten kan det medföra en del utmaningar. I det här fallet hade dagvatten under de senaste 15 åren bidragit till att slamma igen flera diken som faktiskt inte hade rensats sedan 1985.

– I LEVA-projektet har jag tillsammans med Johan på kommunen hjälpt markägarna att starta upp sina dikesföretag och fått till en rensning, säger Cassandra.

Fem personer vid dike.

Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv.

Kommunen har genom projektet också tagit större ansvar för sina markavvattningsanläggningar, vilket uppskattas hos markägarna i närområdet. Den långsiktiga visionen för platsen som gruppen tittade på, är en våtmark på cirka 8 hektar. Den ska agera som buffert i högflöden och har också utretts av Joakim. Markerna ligger mycket lågt i förhållande till vattnet intill Enköpingsån och Mälaren. När samordnarna träffades var entreprenören i full gång med att rensa cirka 6 km diken och restaurera 2 invallningar som brustit. Övriga samordnare har liknande utmaningar i sina projekt.

Utmaningar roligast

– Det som är roligast med våra NÖVD-träffar är inte att prata om lyckade projekt eller de nätverk vi utvecklat med våra markägare. Det är istället att diskutera alla olika utmaningar som finns. Många utmaningar är lokala, till exempel svårighet att kommunicera med enskild handläggare om stöd. Många av de svårigheter vi möter återspeglar sig även i de övriga LEVA-projekten och då är vårt NÖVD-nätverk väldigt värdefullt, säger Cassandra.

Dagens sista stopp var intill Långängsbäcken, en av provtagningspunkterna i Johan och Cassandras synoptiska provtagning. Denna plats är, precis som många andra i Enköping, lågt liggande och flack. När vattnet är högt översvämmas stora arealer och det är svårt med höstsådda grödor på grund av risken med skador.

– Höstrapsen hade klarat sig hyfsat, men ett bättre ekonomiskt alternativ för lantbrukaren vore att se över möjligheten att skapa sig en våtmark som klarar översvämningarna bättre, förklarar Cassandra.

Att ha med en konsult vid denna träff möjliggjorde att vi fick ännu ett perspektiv och alla var överens om att dagen gav mycket kunskapsutbyte.

Publicerad: 2020-05-20
Sidansvarig: Webbredaktion