Aktuellt 3 juni 2024

Ices råd för Östersjön 2025

Det internationella havsforskningsrådet (ICES) presenterade den 31 maj 2024 rådgivning för vissa fiskbestånd i Östersjön. Råden blir underlag för kommande förslag och beslut om kvoter inför 2025 års fiske.

Det östra torskbeståndet befinner sig enligt ICES fortsatt under biologiskt säkra gränser. Foto: Maja Kristin Nylander

Enligt ICES råd befinner sig flera av Östersjöns fiskbestånd fortsatt på låga nivåer och situationen bedöms som allvarlig.

Under biologiskt säkra gränser

Det östra torskbeståndet befinner sig enligt ICES fortsatt under biologiskt säkra gränser, detta trots tidigare års förbud mot ett riktat fiske. ICES råd är ett fortsatt noll-fiske utan fångstmöjligheter för 2025. ICES rekommenderar att åtgärder för beståndets bevarande bör beakta försämring av ekosystemens status till följd av kumulativ mänsklig påverkan och klimatförändringar, där insatser för att återställa livsmiljöer med fokus på att minska effekter av övergödning och förbättrandet av syrehalter i bottenmiljöer förordas.

Fångstrådet kvarstår

Rådet gällande fångstmöjligheter på 24 ton totalt för det västra beståndet av torsk kvarstår från föregående år, och beståndet bedöms fortsatt befinna sig under biologiskt säkra gränser. Likt för det östra torskbeståndet rekommenderar ICES att bevarandeinsatser för beståndet bör beakta försämring av ekosystemens status till följd av kumulativ mänsklig påverkan och klimatförändringar.

Fortsatt noll-fiske

Det västra beståndet av sill bedöms fortsatt befinna sig under biologiskt säkra gränser, ICES förordar därför fortsatt noll-fiske utan fångstmöjligheter för 2025. ICES menar att en försämring av beståndens livsmiljöer och lekområden bedöms kunna reducera dess motståndskraft, och ser behov av åtgärder för att skydda och restaurera kända lek- och uppväxtområden.

Sill/strömmingen i centrala Östersjön bedöms i förhållande till föregående år råd inte längre vara under biologiskt säkra gränser. Foto: Natalie Greppi

Sill/strömmingen i centrala Östersjön bedöms i förhållande till föregående år råd inte längre vara under biologiskt säkra gränser. Foto: Natalie Greppi

Ökade fångstmöjligheter

Sill/strömmingen i centrala Östersjön bedöms i förhållande till föregående år råd inte längre vara under biologiskt säkra gränser. ICES råd gällande största möjliga fiskemöjligheter för 2025 återges i ett intervall från 95 340 ton upp till 125 344 ton. Flera faktorer bidrar till rådet om ökade fångstmöjligheter för 2025, där den övergripande orsaken är bedömning av ökning i lekbiomasa, samt en förväntat god rekrytering under de senaste åren. ICES lämnar råd gällande fångstmöjligheter för sill/strömming i Bottniska viken senare under året.

Svag rekrytering av skarpsill

Skarpsillen i Östersjön påvisar enligt ICES en svag rekrytering under de tre senaste åren samtidigt som beståndet, som tidigare befunnit sig på en stabil nivå, nu också minskar i lekbiomassa under de senaste åren. ICES råd för totala fiskemöjligheter för 2025 ges i ett intervall från 130 195 ton till 169 131 ton.

Positiv utveckling för rödspättan

Rödspätta i Östersjön har under senare år haft en mycket positiv utveckling och beståndens lekbiomassa bedöms befinna sig långt över gränserna för långsiktigt hållbara nivåer. ICES rådgivning gällande rödspätta presenteras för två separata bestånd fördelade på ICES delområde 21-23 respektive 24-32, som sedan räknas samman till ett samlat råd gällande maximala fångstmöjligheter för Östersjön motsvarande ca 20 000 ton.

ICES rekommenderar att all fångst av lax på blandbestånd i havet bör vara noll. Foto: Håkan Carlstrand/HaV

ICES rekommenderar att all fångst av lax på blandbestånd i havet bör vara noll. Foto: Håkan Carlstrand/HaV

Nollfångst av lax på blandbestånd

Laxbestånden i Östersjön har generellt haft en positiv utveckling sedan slutet av 90-talet och flertalet bestånd befinner sig idag över långsiktigt hållbara gränser. Samtidigt finns det enskilda bestånd som fortfarande har låg status och befinner sig under biologiskt säkra gränser, i huvudsak i Baltikum. Som följd av de svaga laxbestånden rekommenderar ICES att all fångst av lax på blandbestånd i havet bör vara noll.

I vattendrag med svaga bestånd av lax i södra Östersjön bör fångsten av lax också fortsatt vara noll. Med undantag av dessa råd bedömer ICES att visst fiske kan tillåtas, om det begränsas till Ålands hav och Bottniska viken, och ger för detta område ett råd om total fångsmöjlighet motsvarande 40 000 laxar.

Nytt regeringsuppdrag till HaV

HaV ska med utgångspunkt i ICES rådgivning ta fram ett underlag som beskriver förutsättningarna för att värna det svenska småskaliga fisket och konsekvenserna av olika fångstkvoter för sill, skarpsill och torsk i Östersjön. Underlaget ska särskilt beskriva de olika fångstkvoternas konsekvenser vad gäller efterlevnad av flerårsplanen för dessa arter i Östersjön, samt för det svenska småskaliga fisket och fisket för humankonsumtion. Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet senast den 30 juni 2024.

Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) har en websida som förklarar både rådgivningens utformning och dess roll för fiskförvaltningen, se länk Vetenskaplig rådgivning.

SLU Aqua har även tagit fram ett kunskapsunderlag som besvarar aktuella frågor kring rådgivningen för sill/strömming i Östersjön.

Här finns ICES rådgivning.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-07-05

    Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

  2. Aktuellt 2024-06-28

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

  3. Aktuellt 2024-06-28

    Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

Publicerad: 2024-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion