Aktuellt 16 maj 2024

Planer för vindkraft till havs ute på ett sista samråd

Förslaget till ändrade havsplaner som skapar förutsättningar för havsbaserad vindkraft kan bli en viktig del i klimatomställningen. Samtidigt ställs stora krav på hänsyn till de intressen som redan finns i havet.

Nu önskar Havs- och vattenmyndigheten få in synpunkter på havsplanerna, innan de skickas till regeringen för beslut.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.+1

Bilden föreställer Lillgrunds vindkraftspark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt.

För att klara klimatomställningen behöver industri- och transportsektorn ställa om från fossila bränslen till el. Det innebär att Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov. På uppdrag av regeringen arbetar därför Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med att ändra havsplanerna för att skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Ett nationellt samråd om förslaget till ändrade havsplaner genomfördes hösten 2023. Nu, mellan den 16 maj och 30 augusti, görs uppdaterade förslag tillgängliga för granskning. Då kan alla som vill lämna synpunkter på havsplanerna, innan de skickas till regeringen för beslut.

– Det är många som ska samsas om havet. Därför är även granskningsskedet ett viktigt tillfälle att påverka och bidra till bättre havsplaner, säger Joacim Johannesson, utredare på HaV.

Skapar möjlighet för kraftigt ökad elproduktion

Joacim Johannesson, utredare, HaV

Joacim Johannesson, utredare

Målet är att de uppdaterade havsplanerna ska skapa förutsättningar för sammanlagt 120 terawattimmar (TWh). Det är en årlig elproduktion som nästan skulle innebära en ökning med 75 procent i jämförelse med de 163 TWh som Sverige producerade år 2023. Samtidigt kvarstår en del osäkerheter gällande exempelvis naturvärden och totalförsvar. Förslagen till ändrade havsplaner rymmer därför fler områden än vad som i slutändan behöver realiseras.

– En utbyggnad av havsbaserad vindkraft behöver ta hänsyn till de intressen som redan finns i havet. Utifrån de synpunkter som kom in under samrådet har vi gjort justeringar exempelvis när det gäller hänsyn till yrkesfisket och naturvärden, säger Joacim Johannesson.

Visar på konsekvenser av havsbaserad vindkraft

Jan Schmidtbauer Crona

Jan Schmidtbauer Crona, utredare

För att alla som deltar i granskningsskedet bättre ska förstå vad förslagen till energiområden innebär tar Havs- och vattenmyndigheten även fram en konsekvensbeskrivning. Med text och karta beskrivs vilka områden som är bättre respektive sämre för energiutvinning utifrån olika aspekter.

– Konsekvensbeskrivningen visar vilken påverkan förslagen till energiområden har på andra intressen, så som natur- och kulturmiljö, sjöfart och yrkesfiske. På så sätt kan den bidra till en välbalanserad plan, säger utredaren Jan Schmidtbauer Crona.

Färdiga förslag ska skickas till regeringen senast 31 december 2024. Planförslagen samt information om hur du lämnar synpunkter på dem finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats: www.havochvatten.se/havsplanering

Om havsplaner

Den 10 februari 2022 tog regeringen beslut om de första svenska havsplanerna för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Samtidigt fick HaV i uppdrag att ändra havsplanerna, för att skapa förutsättningar för mer elproduktion i havet. Havsplanerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas.

Att en havsplan har med områden för havsbaserad vindkraft innebär inte att allt kommer att bebyggas inom en överskådlig framtid. Innan en havsvindpark byggs krävs även ett miljötillstånd eller ett tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-07-05

    Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

  2. Aktuellt 2024-06-28

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

  3. Aktuellt 2024-06-28

    Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

Publicerad: 2024-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion