Aktuellt 2 februari 2024

Fiskbarometern visar trender för fiskar och skaldjur

På Fiskbarometern presenterar SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Uppdraget kommer från HaV. Nu är bedömningarna för 2023 klara.

Gädda i närbild

Fiskbarometern visar att statusen är fortsatt dålig för gädda och abborre i Egentliga Östersjön. Foto: Natalie Greppi.

– Kunskaperna är viktiga för att vi ska kunna genomföra en ekosystembaserad förvaltning. De är också viktiga för arbetet med att skapa balans mellan bevarande, långsiktigt hållbart nyttjande och en rättvis fördelning av naturresurser, säger Fredrik Ljunghager, utredare vid HaV.

En ekosystembaserad förvaltning betyder att man har en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen.

Mörkt för gädda och abborre

Fiskbarometern visar att statusen är fortsatt dålig för gädda och abborre i Egentliga Östersjön. Inget av bestånden bedöms vara inom biologiskt säkra gränser. Även för siken är läget otillfredsställande i stora delar av Östersjön, förutom i Bottenviken där statusen fortsatt är något bättre. I Vättern ökar antalet småkräftor, till stor del beroende på ett hårt fiske.

Foto: Eva S Andersson

Siklöjan bedöms vara inom säkra gränser i alla fyra undersökta områden. Foto: Eva S Andersson

Ljusare för siklöja

För några arter ser det ljusare ut. Till exempel bedöms siklöjan vara inom säkra gränser i alla fyra undersökta områden (Vänern, Vättern, Mälaren och Bottenviken). I Bottenviken har braxen nyligen blivit en målart (den fisk man vill fånga) i yrkesfisket, varför fångsterna tydligt ökat på senare år.

– Trots de ökade fångsterna är uttaget totalt sett lågt och beståndet bedöms som ”mycket sannolikt inom biologiskt säkra gränser”, säger Stefan Larsson, Fiskbarometerns vetenskapliga redaktör vid SLU.

Besök fiskbarometern.se för bedömningar, analyser och texter för samtliga 48 arter och drygt 110 bestånd.

Görs varje år

Varje år gör institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) biologiska bedömningar för svenska fisk- och skaldjursbestånd. Översikten beskriver tillstånd och trender för de mest fiskade arterna i havet och de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Informationen baseras på den stora mängd data som SLU Aqua varje år samlar in och analyserar.

Arbetet görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Kunskapsunderlaget används av beslutsfattare som förvaltar kommersiellt fiske.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion