Aktuellt 1 december 2023

HaV redovisar regeringsuppdrag om ytvatten den 1 december

I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Foto: Natalie Greppi.

Havs- och vattenmyndigheten har undersökt om föreskrifter, vägledningar, data och underlag räcker till för att fastställa miljökvalitetsnormer för vatten i linje med lagstiftningen. Havs- och vattenmyndigheten har också följt upp i vilken utsträckning vattenmyndigheter och länsstyrelser har förklarat ytvattenförekomster som kraftigt modifierade och konstgjorda vatten och beslutat om undantag. Resultatet är en samlad beskrivning av behov av förtydliganden, riktlinjer och ytterligare underlag och data. Undersökningarna har fokuserat på vattenkraft och jordbruk som är viktiga för energi- och livsmedelsförsörjning men resultaten är till stor del generella för alla vatten. Parallellt med arbetet har också det pågående vägledningsarbetet om kraftigt modifierade vatten och ekologisk potential slutförts.

En av flera viktiga slutsatser är att HaV och vattenmyndigheterna behöver fortsätta den löpande dialogen med vattenmyndigheter, länsstyrelser och sektorsmyndigheter för att stödja normsättningen av våra svenska vatten. Inte minst gällande vilken dokumentation som behövs för att säkra en tydlig och transparent process och hur vägledningsbehov kan hanteras kontinuerligt.

— Det här har varit ett viktigt uppdrag som har ökat förståelsen för svårigheterna i att fastställa miljökvalitetsnormer. Det behövs mer resurser till berörda myndigheter, men också ytterligare kunskapsunderlag om vattenmiljön och om verksamheterna. Vi har i uppdraget fokuserat på vattenkraft och markavvattning i jordbrukslandskap. Men vi vill också fortsätta arbetet med berörda sektorsmyndigheter, säger Johan Kling, avdelningschef på vattenresursavdelningen.

Mer information

På sidan Uppdrag om översyn av förutsättningar för normsättning av ytvatten kan du läsa mer om regeringsuppdraget. Där finns även HaV:s redovisning av uppdraget.

Ansvarig enhet: Vattenmiljöenheten

Tidigare publicerad nyhet, 2022-05-12

Tidigare publicerad nyhet, 2022-09-09

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-12-01
Uppdaterad: 2023-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion