Aktuellt 20 juni 2023

Hur mår Sveriges fiskar och skaldjur?

Hur är läget för hummern? Hur stort är beståndet av kolja i Nordsjön? Det är några av frågorna som får svar i ett kunskapsunderlag – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten – som tagits fram av SLU Aqua på uppdrag av HaV.

Hummer (Homarus gammarus) lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Foto: Natalie Greppi.

Kunskapsunderlaget presenterar tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Det används av beslutsfattare i deras förvaltning av kommersiellt fiske. Underlaget är framtaget och drivs av Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Underlaget tillhandahåller viktig kunskap om fisk- och skaldjursbestånd i vatten längs Sveriges kuster och i våra största sjöar. Informationen baseras på den stora mängd data som SLU Aqua varje år samlar in och analyserar, säger Fredrik Ljunghager, utredare vid HaV.

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten” presenteras på den nya portalen Fiskbarometern. Att informationen som tillhandahålls är av hög vetenskaplig kvalitet är av högsta prioritet, men stor vikt har också lagts vid att skapa en användarvänlig och inspirerande tjänst.

Torsk.

Torsk i akvarium. Torsken (Gadus morhua) återfinns i alla Sveriges omgivande hav. Foto: Natalie Greppi

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av Sveriges sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser. De nationella regler som styr hur fisket bedrivs, påverkas i hög utsträckning av internationella överenskommelser, i synnerhet på EU-nivå. HaV arbetar på regeringens uppdrag och beslutar bland annat om föreskrifter om fiskevård och fiskets bedrivande. Myndighetens uppdrag innebär också att stödja regeringens internationella arbete, bland annat med underlag till ministerrådets årliga beslut om fiskekvoter i marina områden.

En viktig del av underlaget till förvaltningen av fiskresursen är statusbedömningar för de kommersiellt viktigaste fisk- och skaldjursbestånden. HaV beställer därför årligen en bedömning av situationen för de bestånd som regleras nationellt eller inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP).

När det gäller bestånd som regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik, baseras bedömningarna på det forskningssamarbete och den rådgivning som sker inom det Internationella Havsforskningsrådet (ICES).

De bestånd som förvaltas nationellt baseras på den biologiska statusbedömningen samt underlag som i huvudsak baseras på analyser från miljöövervakning och yrkesfiskets rapportering.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion