Aktuellt 25 maj 2023

Ändrade regler för lax- och harrfiske

HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

Harr, fångad i Ammarnäs i Västerbotten.

Harren (Thymallus thymallus) är huvudsakligen en nordlig art men finns även söderut, till exempel i Klarälvens vattensystem och Vättern. Foto: Gustaf Blomquist

De nya reglerna innebär en fördelning av laxkvoten som är tillgänglig för yrkesfisket i Östersjön. Det sker genom att 15 procent respektive 85 procent av kvoten tilldelas delområde 30 respektive 31.

– Fördelningen av laxkvoten mellan område 30 och 31 grundas på hur stor produktionen av laxungar är i de älvar som mynnar inom de två områdena. Fiskets omfattning under senare år påverkar också, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

Göra begränsat yrkesfiske möjligt

När det återstår minst 5 000 laxar i område 31 kan HaV helt eller delvis stoppa fisket för att senare åter tillåta fiske på resterande laxkvot. Syftet är att göra ett begränsat yrkesfiske efter lax möjligt i Umeälvens fredningsområde där fisket blir tillåtet senare än på kusten i övrigt.

Tanken är också att främja ett fiske i Skellefteälvens terminalfiskeområde (kustnära områden där odlad lax uppehåller sig).

– Där återvandrar laxen sent på säsongen. Fångsterna består mest av odlad lax som sätts ut i älven som kompensation för vattenkraftutbyggnaden, säger Håkan Carlstrand.

Nätfiske tillåtet

De nya reglerna innebär också att fiske med nät är tillåtet i Ljungans yttre fredningsområde från 1 oktober till 31 mars. Syftet är främst att göra yrkesfiske efter strömming möjligt på djupare vatten än tre meter under en tid när lax inte vandrar inom området.

Ökade laxbestånd

I Kalix älvs yttre fredningsområde införs mindre restriktiva regler. För yrkesfiske med fasta redskap får sådant fiske ske från 17 juni. Orsaken är att beståndet av lax förbättrats och att laxkvoten sedan många år varit begränsande för yrkesfisket.

Tre harrar per dag

Harrfisket regleras också på ett helt annat sätt än tidigare. I Östersjöns delområde 31 förekommer kustlekande harrbestånd. Kunskapen om dessa bestånd och deras livscykel har på senare år förbättrats. De kustlekande harrbestånden leker vid vind- och strömutsatta stenstränder på mycket grunt vatten (några decimeter) under senvåren. För att öka skyddet införs ett minimimått på 35 cm, en fredningstid från 15 april till 31 maj samt en fångstbegränsning vid handredskapsfiske (pimpelfiske, flugfiske, spinnfiske, mete mm) till högst tre harrar per person och dag.

De nya föreskrifterna hittar du här.

Karta över delområden Östersjön

Karta över delområden i Östersjön. Klicka på bilden för att se den i större format

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

  3. Aktuellt 2023-05-12

    Arbetet med regeringsuppdraget Översyn av förutsättningar att fastställa normer för ytvatten fortgår enligt plan. Målet är tydliga och väl avvägda miljökvalitetsnormer för ytvatten i enlighet med vad EU-rätten kräver och medger. Den första undersökningen av länsstyrelsers och vattenmyndigheters behov är genomförd och kompletterande information kommer samlas in under året.

Publicerad: 2023-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion