Aktuellt 31 mars 2023

Havsplaneringen in i ny fas

Nu redovisas det uppdrag som utgör steg ett i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler områden för energiutvinning. Under steg två, som är planeringsprocessen, fortsätter HaV med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

För att uppnå Sveriges klimat- och energimål behöver vi öka vår produktion av förnybar energi. Foto: Ingvar Lagenfelt

För att uppnå Sveriges klimat- och energimål behöver vi öka vår produktion av förnybar energi. Här kan energiutvinning i havet i form av havsbaserad vindkraft spela en viktig roll. I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden som kan räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Detta är inte tillräckligt i relation till samhällets ökade elbehov.

Utrymme för ökad energiutvinning i havet

I samband med att de första svenska havsplanerna beslutades den 10 februari 2022, fick därför Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Sveriges geologiska undersökning ett uppdrag som handlar om att ta fram förslag till ändrade havsplaner med syftet att skapa utrymme för en ökad energiutvinning i havet. Enligt uppdragets målsättning ska havsplanerna skapa förutsättningar för en energiproduktion på sammanlagt 120 TWh per år.

Robust underlag

Uppdraget är uppdelat i två steg där olika deluppdrag ingår. Under steg ett, som nu redovisas, har myndigheterna tillsammans tagit fram ett underlag med områden som kan bli aktuella för energiutvinning i havet. Uppdraget samordnades av Energimyndigheten och lämnades till regeringen den 31 mars. Under steg två som har påbörjats parallellt, arbetar Havs- och vattenmyndigheten med att planera in ändringar i havsplanerna.

– Det är en styrka att nio myndigheter har deltagit och beskrivit sin syn på potentialen för havsbaserad vindkraft och möjligheterna till samexistens mellan olika intressen och vindkraft. Arbetet har resulterat i ett utförligt underlag, vilket skapar goda förutsättningar för den fortsatta havsplaneringsprocessen, säger Joacim Johannesson som är utredare på Havsplaneringsenheten på HaV.

Foto: Mathias Andersson

Foto: Mathias Andersson

Målkonflikter hanteras vidare

I underlaget som presenteras beskriver Energimyndigheten att det inte har varit möjligt att hitta områden som är helt fria från målkonflikter. För att uppnå uppdragets målsättning med 120 TWh energiproduktion per år, redovisas därför fler områden för potentiell elproduktion än vad som kommer att rymmas i de färdiga havsplanerna.

– I den fortsatta havsplaneringsprocessen kommer Havs- och vattenmyndigheten att arbeta vidare med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet. Målsättningen är att lokalisera de områden som har minst målkonflikter och bäst förutsättningar för energiutvinning, säger Joacim Johannesson.

Vad händer nu?

I en dialogprocess med berörda aktörer fortsätter arbetet med att ta fram förslag till ändrade havsplaner och tillhörande konsekvensbedömningar. I september 2023 kommer de ut på samråd, vilket är ett särskilt viktigt tillfälle att påverka. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslagen. Färdiga förslag till ändrade havsplaner ska lämnas till regeringen i december 2024.

Följ arbetet med havsplaneringen och ta del av aktuella händelser via havsplaneringssidorna.

Här kan du ta del av underlaget som har samordnats av Energimyndigheten:
Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna


Fakta om havsplanering

Havsplanerna bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling genom att vägleda om hur havet ska användas. Det kan till exempel handla om fiske, energiutvinning, sjöfart, friluftsliv, naturvärden eller försvar. Syftet är att ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning i havsplanerområdena. Havsplanerna bidrar också till ökad förutsägbarhet för dem som använder och förvaltar havet. Sverige har havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion