Aktuellt 21 mars 2023

Hallå där Jakob Granit!

Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Foto: Natalie Greppi.

Vad ska du lyfta i dina anföranden?

– Det jag fokuserar på är framför allt källa till hav-perspektivet. Det handlar alltså om kopplingarna mellan land, vatten och hav samt hur de kan förvaltas på ett koordinerat sätt. Det här är något som vi på HaV prioriterar högt i vårt arbete. Merparten av föroreningarna i haven kommer från land och kontakten mellan haven och sötvattenssystemen har brutits för många arter som är beroende av både sött och salt vatten.

– Ekosystem i kustområden och marina miljöer nedströms kan påverkas negativt av den utveckling som sker uppströms på land och i floder. Det är viktigt att förstå de kopplingarna som finns, från källa till hav, för att säkerställa ett välmående ekosystem i hela kedjan. Vi måste se helheten och tänka avrinningsområden. Hållbara vattenburna ekosystem är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling och för att säkra samhällen mot klimatförändringarna.

– Vi har också ett regeringsuppdrag inom vattenplattformen CEWP, China Europe Water Platform. I samband med konferensen så ska jag presentera detta gemensamma arbete mellan Europa och Kina där fokus legat på hållbar vattenkraft.

Kontakten mellan haven och sötvattenssystemen har brutits för många arter som är beroende av både sött och salt vatten. Foto: Mats Svensson/HaV

Kontakten mellan haven och sötvattenssystemen har brutits för många arter som är beroende av både sött och salt vatten. Foto: Mats Svensson/HaV

Vilken betydelse har den här FN-konferensen?

– Den är mycket viktig, skulle jag vilja säga. Att vattenfrågorna hanteras rätt – lokalt, regionalt och globalt – är avgörande för mänskligheten. På konferensen kommer Sverige också att lyfta vikten av samarbete kring gränsöverskridande vattenresurser något som är viktigt för utveckling, ekosystem och för att undvika konflikter om begränsade vattenresurser.

– Deltagarna i FN-konferensen kommer från i stort sett hela världen vilket gör att det blir ett fantastiskt utbyte av idéer och tankar.

– FN:s vattenkonferens är det första evenemanget i sitt slag på nästan 50 år. Under konferensen ska en Water Action Agenda lanseras. Syftet är att nå de vattenrelaterade hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och snabba på förändringar för att lösa sanitetskrisen och vattenkrisen i världen.

Bra dricksvatten är vi vana vid i Sverige, men globalt lever över två miljarder människor utan tillgång till säkert dricksvatten. Foto: Natalie Greppi

Bra dricksvatten är vi vana vid i Sverige, men globalt lever över två miljarder människor utan tillgång till säkert dricksvatten. Foto: Natalie Greppi

Ser du någon åtgärd som viktigare än andra när det gäller världens vatten?

– Ett av FN:s globala mål handlar om vikten av rent vatten och sanitet för alla. Vi måste lösa problemen med nuvarande vattenhantering och att se till att alla människor i världen har tillgång till rent dricksvatten, en extremt viktig del av vardagen. Idag lever över två miljarder människor utan tillgång till säkert dricksvatten, så vi har en del att göra.

– För att skapa en mer holistisk vatten- och havsförvaltning globalt behöver vi utvidga gemenskapen av aktörer som arbetar med källa till hav-förvaltning på olika nivåer och stärka kunskapsbasen om hur en sådan förvaltning ska tillämpas.

– Ökad finansiering av källa till hav-initiativ, kapacitetsutveckling och stöd till genomförandet av lokala åtgärder är också viktiga ingredienser för att snabbare nå fördelarna som en holistisk förvaltning från källa till hav kan medföra.

FNs mål nr 6: Rent vatten och sanitet för alla.

FNs mål nr 6: Rent vatten och sanitet för alla.

Leds av statssekreteraren

I den officiella svenska delegationen, som leds av statssekreterare Daniel Westlén, deltar från HaV också Johan Kling, chef HaV:s avdelning för vattenresursförvaltning, Catarina Hedar, chef HaV:s enhet för internationell utveckling och Frank Zhang, utredare vid samma enhet.

De här mötena deltar Jakob Granit i:

Source to Sea (S2S) approach: from methodology to practice | Land & Water | Food and Agriculture Organization of the United Nations | Land & Water | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)

UN Water Conference Side Event: Stronger together - Building resilience and prosperity through integrated and evidence-based management of the Ocean–Water continuum | Department of Economic and Social Affairs

Tillsammans med statssekreterare Daniel Westlén:

Side Event of 2023 UN Water Conference: China-Europe Water Platform – how cooperation between regions can improve global SDG6 implementation and contribute to the UN Water Decade.

Johan KIing deltar i:

Transforming Water Governance: Breaking boundaries for water and climate Tickets, Tue, Mar 21, 2023 at 3:00 PM | Eventbrite

Catarina Hedar deltar i:

Source-to-sea collaboration: A game changer for the whole water cycle | SIWI - Leading expert in water governance

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-03-21
Sidansvarig: Webbredaktion