Aktuellt 17 januari 2023

Regeringen tar emot fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål

Idag, 17 januari, lämnar Naturvårdsverket över den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 till regeringen. Ett stort antal myndigheter, däribland HaV, har arbetat fram underlag till rapporten.

Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Illustration: Tobias Flygar

– Det är viktigt att arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inte försenas ytterligare, säger HaV:s gd Jakob Granit. Foto: Kristin Lidell

– Det är viktigt att arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inte försenas ytterligare, säger HaV:s gd Jakob Granit. Foto: Kristin Lidell

Jakob Granit är generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten och deltar i ett webbsänt seminarium på Regeringskansliet i samband med överlämnandet. Seminariet startar kl 09.30 den 17 januari.

– Utvärderingen visar att det görs mycket positivt arbete för att nå miljömålen, men det tar tid innan resultaten syns, säger han. Vi behöver dock göra mer och öka takten i arbetet. Ett positivt exempel på något som redan gjorts är den lokala åtgärdssamordningen inom LEVA, Lokalt engagemang för vatten, som har lett till ett ökat genomförande av åtgärder mot övergödning.

Samordnar tre miljömål

HaV samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål. Att arbeta för att de nås i bred samverkan är ett av myndighetens absolut viktigaste uppdrag.

 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Prövningar får inte försenas ytterligare

Fysisk påverkan, till exempel i form av kraftverksdammar, är fortfarande ett stort problem i vattenmiljön. NAP, den nationella planen för att ge vattenkraften moderna miljövillkor, pausades nyligen av regeringen på ett år.

– Det är viktigt att arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inte försenas ytterligare. Omprövningen förväntas ha en positiv effekt på möjligheten att uppnå Levande sjöar och vattendrag där lax, öring, ål och andra vattenlevande organismer ska kunna leva, säger Jakob Granit.

Planer för fossilfri elproduktion

Jakob Granit lyfter också fram arbetet med de nationella havsplanerna som HaV är starkt engagerat i. Målet är bland annat att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år.

– Dels är havsplanearbetet en viktig strategisk process för att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård och dels bidrar det till den energiomställning som behövs för att nå Paris-avtalet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Insatser ger resultat

Fördjupad utvärdering 2023 innehåller ett stort antal analyser, slutsatser och förslag. Här är några av huvudbudskapen i rapporten som regeringen idag tar emot:

 • Insatser för miljön ger resultat. Fördjupad utvärdering 2023 visar att vi gör framsteg inom ett antal områden. Fyra av 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att nås (jämfört med två år 2019). Dessa är Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Men vi är fortfarande långt ifrån att nå de flesta av miljökvalitetsmålen.
 • Klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras i politiken.
 • Vi ser redan tydliga effekter av ett förändrat klimat i Sverige. Detta påverkar såväl möjligheterna att nå miljömålen, som samhället i stort, och denna påverkan väntas öka. De största hälsoriskerna av ett förändrat klimat bedöms vara värmeböljor och fästingburna infektioner.
 • En samhällsekonomisk analys av biologisk mångfald i odlingslandskapet respektive skogslandskapet visar att det finns goda möjligheter till ökad samhällsnytta genom att förbättra styrning och incitament för ett hållbart brukande.
 • Den svenska finansmarknaden behöver få bättre möjligheter att bidra till att miljömålen nås. I dag finns flera hinder som gör det svårt för finansmarknadens aktörer att bidra.
Målet är bland annat att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. Foto: Ingvar Lagenfelt

Målet är bland annat att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. Foto: Ingvar Lagenfelt

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-09-21

  Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

 2. Aktuellt 2023-09-18

  Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

 3. Aktuellt 2023-09-14

  Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion