Aktuellt 17 januari 2023

Regeringen tar emot fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål

Idag, 17 januari, lämnar Naturvårdsverket över den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 till regeringen. Ett stort antal myndigheter, däribland HaV, har arbetat fram underlag till rapporten.

Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Illustration: Tobias Flygar

– Det är viktigt att arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inte försenas ytterligare, säger HaV:s gd Jakob Granit. Foto: Kristin Lidell

– Det är viktigt att arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inte försenas ytterligare, säger HaV:s gd Jakob Granit. Foto: Kristin Lidell

Jakob Granit är generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten och deltar i ett webbsänt seminarium på Regeringskansliet i samband med överlämnandet. Seminariet startar kl 09.30 den 17 januari.

– Utvärderingen visar att det görs mycket positivt arbete för att nå miljömålen, men det tar tid innan resultaten syns, säger han. Vi behöver dock göra mer och öka takten i arbetet. Ett positivt exempel på något som redan gjorts är den lokala åtgärdssamordningen inom LEVA, Lokalt engagemang för vatten, som har lett till ett ökat genomförande av åtgärder mot övergödning.

Samordnar tre miljömål

HaV samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål. Att arbeta för att de nås i bred samverkan är ett av myndighetens absolut viktigaste uppdrag.

 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Prövningar får inte försenas ytterligare

Fysisk påverkan, till exempel i form av kraftverksdammar, är fortfarande ett stort problem i vattenmiljön. NAP, den nationella planen för att ge vattenkraften moderna miljövillkor, pausades nyligen av regeringen på ett år.

– Det är viktigt att arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inte försenas ytterligare. Omprövningen förväntas ha en positiv effekt på möjligheten att uppnå Levande sjöar och vattendrag där lax, öring, ål och andra vattenlevande organismer ska kunna leva, säger Jakob Granit.

Planer för fossilfri elproduktion

Jakob Granit lyfter också fram arbetet med de nationella havsplanerna som HaV är starkt engagerat i. Målet är bland annat att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år.

– Dels är havsplanearbetet en viktig strategisk process för att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård och dels bidrar det till den energiomställning som behövs för att nå Paris-avtalet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Insatser ger resultat

Fördjupad utvärdering 2023 innehåller ett stort antal analyser, slutsatser och förslag. Här är några av huvudbudskapen i rapporten som regeringen idag tar emot:

 • Insatser för miljön ger resultat. Fördjupad utvärdering 2023 visar att vi gör framsteg inom ett antal områden. Fyra av 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att nås (jämfört med två år 2019). Dessa är Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Men vi är fortfarande långt ifrån att nå de flesta av miljökvalitetsmålen.
 • Klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras i politiken.
 • Vi ser redan tydliga effekter av ett förändrat klimat i Sverige. Detta påverkar såväl möjligheterna att nå miljömålen, som samhället i stort, och denna påverkan väntas öka. De största hälsoriskerna av ett förändrat klimat bedöms vara värmeböljor och fästingburna infektioner.
 • En samhällsekonomisk analys av biologisk mångfald i odlingslandskapet respektive skogslandskapet visar att det finns goda möjligheter till ökad samhällsnytta genom att förbättra styrning och incitament för ett hållbart brukande.
 • Den svenska finansmarknaden behöver få bättre möjligheter att bidra till att miljömålen nås. I dag finns flera hinder som gör det svårt för finansmarknadens aktörer att bidra.
Målet är bland annat att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. Foto: Ingvar Lagenfelt

Målet är bland annat att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år. Foto: Ingvar Lagenfelt

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-02-08

  1 och 2 februari samlades yrkes- och fritidsfiskare, forskare, politiker, journalister och medarbetare från HaV till möten i Östhammar och Gävle på temat: Var har strömmingen tagit vägen?

 2. Aktuellt 2023-02-02

  HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

 3. Aktuellt 2023-02-02

  Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

Publicerad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion