Aktuellt 22 december 2022

Nya regler för pigghajsfiske 2023

Fiskekvot införs och pigghaj omfattas av landningsskyldighet. Det är i korthet de nya reglerna som gäller för arten från och med 1 januari 2023.

Pigghajen är en rastlös jägare som ständigt är på vandring. Den är en allätare vad det gäller födan, och på menyn står allt från sill, makrill, torsk, plattfisk till allehanda kräftdjur.

Pigghajen är en rastlös jägare som ständigt är på vandring. Den är en allätare vad det gäller födan, och på menyn står allt från sill, makrill, torsk, plattfisk till allehanda kräftdjur. Foto: Marco Pennbrant/Azote

Beståndet av pigghaj i Nordostatlanten har enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) fått en bättre beståndssituation. Kuststaterna i Nordostatlanten har enats om fiskemöjligheter i linje med ICES vetenskapliga rådgivning. I förhandlingar mellan EU och Storbritannien har parterna kommit överens om regler för yrkesmässigt fiske för bland annat Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Ändrade regler för fritidsfiske ska utredas

Det har varit förbjudet med riktat fiske efter pigghaj sedan 2010 och pigghaj har varit en förbjuden art enligt EU:s lagstiftning sedan 2017. Återhämtning av beståndet och ökad kunskap om pigghajens beståndsstatus och geografiska utbredning har lett till ändrade regler för yrkesmässigt fiske. Havs- och vattenmyndigheten kommer att utreda behov av kompletterande bestämmelser, samt ändrade regler för fritidsfiske.

Fiskekvoter fastställda

De regler som gäller för yrkesmässigt fiske från och med 1 januari 2023 innebär att fiskekvoter fastställs för bland annat Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön. I de områden som omfattas av fiskekvot gäller landningsskyldighet för pigghaj. Det innebär att all fångst av pigghaj, i alla typer av fisken, ska registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett storlek.

Notera att det för fartyg över tio meter krävs fisketillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet med garn för att få använda hajgarn.

Här finns aktuell kvot.

Det införs också en största referensstorlek för bevarande på 100 cm, i syfte att skydda könsmogna honor från riktat fiske. Storleken mäts från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. Maxstorleken innebär att exemplar av pigghaj som är 100 cm och större inte får användas till livsmedel direkt, utan bara till andra ändamål och indirekt till livsmedel. Detta gäller både för honor och hanar. All fångst av pigghaj, oavsett storlek, ska landas enligt regler för landningsskyldighet.

Här finns mer information om landningsskyldighet

Fiske i länder utanför EU

Vid fiske i länder utanför EU, till exempel i norska vatten, gäller de bestämmelser som landet beslutat om för sina vatten. Vid fiske på brittiska vatten och på internationella vatten i Nordostatlanten omfattas pigghaj av fiskekvot för Nordsjön eller av fiskekvot för området väster om brittiska öarna och internationella vatten. Även på dessa områden ska pigghaj registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett storlek.
Om fångst från vatten utanför EU tas med till EU-vatten gäller EU:s bestämmelser om landningsskyldighet för fångsten.

Ser över bestämmelser

Fritidsfiske efter pigghaj regleras inte genom den årliga TAC-förordningen (den totala tillåtna fångstmängden) utan istället genom HaV:s föreskrifter. Fritidsfiske efter pigghaj har genom dessa bestämmelser varit förbjudet sedan 2011. HaV ska se över dessa bestämmelser mot bakgrund av den förbättrade beståndssituationen. Den för svensk del tillgängliga kvoten kan dessutom behöva fördelas mellan olika redskapstyper och EU:s bestämmelser kan även behöva kompletteras med andra nationella bestämmelser.

En översyn av de kompletterande nationella bestämmelserna kommer att göras och om behov finns kommer ett förslag till sådana bestämmelser tas fram skyndsamt.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion