Aktuellt 7 oktober 2022

Gasutsläppen i Östersjön:
HaV beställer nya mätningar av havsmiljön

På HaV:s uppdrag ska nu data om miljötillstånd och fiskar samlas in av SLU och SMHI som skickar ut forskningsfartyget R/V Svea.

R/V Svea, som ägs av SLU, är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Foto: Johan C Thorburn, SLU

R/V Svea, som ägs av SLU, är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Foto: Johan C Thorburn, SLU

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, finansierar regelbundna mätningar av havsmiljön i Östersjön, bland annat i området där gasläckorna finns. De mätningarna fortsätter som planerat. Både SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och SMHI ska inom kort genomföra expeditioner med forskningsfartyget R/V Svea i det aktuella havsområdet.

– Vi har därför bett båda myndigheterna att, på behörigt avstånd, samla in data om det nuvarande miljötillståndet. Dessutom har vi bett dem att samla in fiskprover som ska skickas till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för hälsoanalyser, säger Mikael Krysell, chef för HaV:s miljöövervakningsenhet.

Ger bild av eventuella förändringar

Genom dessa provtagningar kommer HaV att få en bild av eventuella märkbara förändringar i det generella tillståndet, och om dessa i så fall möjligen kommer att ha annat än lokal påverkan på havsmiljön.

– Som grund för var proverna bör tas används bland annat modellering av havsströmmar och hur vattnet rör sig, förklarar Mikael Krysell.

Följa utvecklingen på sikt

Eftersom dessa expeditioner utförs regelbundet kommer det att finns möjlighet att följa utvecklingen på längre sikt, för att konstatera eventuella långsiktiga effekter eller förändringar på havet som livsmiljö och på livet i havet.
HaV beställer löpande insamling av fiskbeståndsrelaterad data från SLU, fiskhälsodata från SVA och annan havsmiljödata från SMHI, och får därför in data om tillståndet för både hav och fisk, i bland annat Östersjön, regelbundet.

Övergripande uppdrag

HaV har ett övergripande uppdrag att miljöövervaka, bevara och restaurera våra hav och vattendrag. Exempel på sådant vi arbetar med är farliga ämnen, undervattensbuller, övergödning, marint skräp och hälsotillstånd hos fiskar. Konkret innebär det att vi startar, koordinerar och finansierar forskning och undersökningar av det marina livet och beslutar om åtgärder som ska minska miljöpåverkan.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-12-02

    Att flytta ut trålgränsen för fisket i Östersjön har länge varit en omdebatterad fråga. Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om ett vetenskapligt projekt i maj i år, lämnar nu HaV en första lägesrapport.

  2. Aktuellt 2022-11-30

    Havs- och vattenmyndigheten fick i april 2022 i uppdrag av regeringen att utreda reglering av och lämna förslag till författning om exklusiv rätt att etablera havsbaserad vindkraft i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

  3. Aktuellt 2022-11-28

    Ett stort antal hotade arter inom familjen gråhajar får ökat skydd. Det är resultatet av partsmötet i Panama för CITES, en internationell konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter.

Publicerad: 2022-10-07
Sidansvarig: Webbredaktion