Aktuellt 7 oktober 2022

Gasutsläppen i Östersjön:
HaV beställer nya mätningar av havsmiljön

På HaV:s uppdrag ska nu data om miljötillstånd och fiskar samlas in av SLU och SMHI som skickar ut forskningsfartyget R/V Svea.

R/V Svea, som ägs av SLU, är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Foto: Johan C Thorburn, SLU

R/V Svea, som ägs av SLU, är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning. Foto: Johan C Thorburn, SLU

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, finansierar regelbundna mätningar av havsmiljön i Östersjön, bland annat i området där gasläckorna finns. De mätningarna fortsätter som planerat. Både SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och SMHI ska inom kort genomföra expeditioner med forskningsfartyget R/V Svea i det aktuella havsområdet.

– Vi har därför bett båda myndigheterna att, på behörigt avstånd, samla in data om det nuvarande miljötillståndet. Dessutom har vi bett dem att samla in fiskprover som ska skickas till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för hälsoanalyser, säger Mikael Krysell, chef för HaV:s miljöövervakningsenhet.

Ger bild av eventuella förändringar

Genom dessa provtagningar kommer HaV att få en bild av eventuella märkbara förändringar i det generella tillståndet, och om dessa i så fall möjligen kommer att ha annat än lokal påverkan på havsmiljön.

– Som grund för var proverna bör tas används bland annat modellering av havsströmmar och hur vattnet rör sig, förklarar Mikael Krysell.

Följa utvecklingen på sikt

Eftersom dessa expeditioner utförs regelbundet kommer det att finns möjlighet att följa utvecklingen på längre sikt, för att konstatera eventuella långsiktiga effekter eller förändringar på havet som livsmiljö och på livet i havet.
HaV beställer löpande insamling av fiskbeståndsrelaterad data från SLU, fiskhälsodata från SVA och annan havsmiljödata från SMHI, och får därför in data om tillståndet för både hav och fisk, i bland annat Östersjön, regelbundet.

Övergripande uppdrag

HaV har ett övergripande uppdrag att miljöövervaka, bevara och restaurera våra hav och vattendrag. Exempel på sådant vi arbetar med är farliga ämnen, undervattensbuller, övergödning, marint skräp och hälsotillstånd hos fiskar. Konkret innebär det att vi startar, koordinerar och finansierar forskning och undersökningar av det marina livet och beslutar om åtgärder som ska minska miljöpåverkan.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-10-07
Sidansvarig: Webbredaktion