Aktuellt 22 augusti 2022

Hitta på sidan

Tillsynsvägledning för invasiva främmande arter

Arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter omfattas av förbud om bland annat handel och hållande. Nu finns en tillsynsvägledning för att stötta tillsynsmyndigheterna i deras arbete.

Max 150 tecken i alternativtext.

Länsstyrelsernas arbete med invasiva främmande arter är centralt när det gäller att bekämpa och begränsa spridningen av dessa arter. Länsstyrelsen ansvarar för effektiva hanteringsåtgärder av invasiva främmande arter som är med på EU:s förteckning. För att genomföra snabba åtgärder bör tillsynen vara riskbaserad och grundad på prioriteringar. I den aktuella vägledningen ger Havs- och vattenmyndigheten stöd till länsstyrelsen för planering och prioritering vid tillsynen av invasiva främmande vattenlevande arter.

Mål med tillsyn

Ett av målen med tillsyn av invasiva främmande arter är att se till att befintlig lagstiftning följs och därmed minska förekomsten av invasiva främmande arter. Ett annat mål är att minimera de skador dessa arter orsakar på biologisk mångfald, människors hälsa och miljön.

Övergripande bedömning och prioritering

Tillsynsmyndigheternas uppgift är att kontrollen av efterlevnaden av miljöbalken sker i nödvändig utsträckning. Tillsynen varken kan eller ska utöva kontroll över all lagefterlevnad. Istället ska tillsynen vara riskbaserad och prioriteras för att uppnå största möjliga miljönytta. För att nå en effektivare tillsyn bör även förebyggande åtgärder som informationssatsningar och kunskapsspridning ingå i planeringen.

Tillsynsvägledning för invasiva främmande arter

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-11-18

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I år är grundvattnet i fokus.

  2. Aktuellt 2022-11-18

    Det har varit flera inslag i media de senaste veckorna om vattenkraftens miljöprövning. Här är en bakgrund till det arbete som inleddes för snart fem år sedan.

  3. Aktuellt 2022-11-16

    Geograf på HaV:s miljöinformationsenhet och engagerad i arbetet med GIS, geografiska informationssystem, ett område som har begåvats med en alldeles egen internationell dag just idag, 16 november.

Publicerad: 2022-08-22
Sidansvarig: Webbredaktion