Aktuellt 22 augusti 2022

Hitta på sidan

Tillsynsvägledning för invasiva främmande arter

Arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter omfattas av förbud om bland annat handel och hållande. Nu finns en tillsynsvägledning för att stötta tillsynsmyndigheterna i deras arbete.

Max 150 tecken i alternativtext.

Länsstyrelsernas arbete med invasiva främmande arter är centralt när det gäller att bekämpa och begränsa spridningen av dessa arter. Länsstyrelsen ansvarar för effektiva hanteringsåtgärder av invasiva främmande arter som är med på EU:s förteckning. För att genomföra snabba åtgärder bör tillsynen vara riskbaserad och grundad på prioriteringar. I den aktuella vägledningen ger Havs- och vattenmyndigheten stöd till länsstyrelsen för planering och prioritering vid tillsynen av invasiva främmande vattenlevande arter.

Mål med tillsyn

Ett av målen med tillsyn av invasiva främmande arter är att se till att befintlig lagstiftning följs och därmed minska förekomsten av invasiva främmande arter. Ett annat mål är att minimera de skador dessa arter orsakar på biologisk mångfald, människors hälsa och miljön.

Övergripande bedömning och prioritering

Tillsynsmyndigheternas uppgift är att kontrollen av efterlevnaden av miljöbalken sker i nödvändig utsträckning. Tillsynen varken kan eller ska utöva kontroll över all lagefterlevnad. Istället ska tillsynen vara riskbaserad och prioriteras för att uppnå största möjliga miljönytta. För att nå en effektivare tillsyn bör även förebyggande åtgärder som informationssatsningar och kunskapsspridning ingå i planeringen.

Tillsynsvägledning för invasiva främmande arter

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Frågor om invasiva främmande arter skickas till:

E-post: ias@havochvatten.se

Frågor om invasiva främmande arter skickas till:

E-post: ias@havochvatten.se

Publicerad: 2022-08-22
Sidansvarig: Webbredaktion