Aktuellt 22 augusti 2022

Hitta på sidan

Tillsynsvägledning för invasiva främmande arter

Arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter omfattas av förbud om bland annat handel och hållande. Nu finns en tillsynsvägledning för att stötta tillsynsmyndigheterna i deras arbete.

Max 150 tecken i alternativtext.

Länsstyrelsernas arbete med invasiva främmande arter är centralt när det gäller att bekämpa och begränsa spridningen av dessa arter. Länsstyrelsen ansvarar för effektiva hanteringsåtgärder av invasiva främmande arter som är med på EU:s förteckning. För att genomföra snabba åtgärder bör tillsynen vara riskbaserad och grundad på prioriteringar. I den aktuella vägledningen ger Havs- och vattenmyndigheten stöd till länsstyrelsen för planering och prioritering vid tillsynen av invasiva främmande vattenlevande arter.

Mål med tillsyn

Ett av målen med tillsyn av invasiva främmande arter är att se till att befintlig lagstiftning följs och därmed minska förekomsten av invasiva främmande arter. Ett annat mål är att minimera de skador dessa arter orsakar på biologisk mångfald, människors hälsa och miljön.

Övergripande bedömning och prioritering

Tillsynsmyndigheternas uppgift är att kontrollen av efterlevnaden av miljöbalken sker i nödvändig utsträckning. Tillsynen varken kan eller ska utöva kontroll över all lagefterlevnad. Istället ska tillsynen vara riskbaserad och prioriteras för att uppnå största möjliga miljönytta. För att nå en effektivare tillsyn bör även förebyggande åtgärder som informationssatsningar och kunskapsspridning ingå i planeringen.

Tillsynsvägledning för invasiva främmande arter

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-08-22
Sidansvarig: Webbredaktion