Aktuellt 8 juni 2022

Hitta på sidan

HaV föreslår ny lag för att skydda tumlare

Oavsiktlig bifångst är ett av de största hoten mot den akut hotade Östersjötumlaren. För att möta EUs krav om mer information om tumlarens situation och starkare skydd, föreslår Havs- och vattenmyndigheten (HaV) en ny lag. Den ska göra det lättare att registrera hur många tumlare som oavsiktligt fångas i fisket.

Max 150 tecken i alternativtext.

I juni 2021 publicerade HaV ett åtgärdsprogram för tumlare där myndigheten lyfte problemet med bifångst för vilket HaV nu föreslår en lagändring. Andra åtgärder i programmet för att skydda arten handlar om att reducera undervattensbuller, utöka skydd av områden som är viktiga för tumlare och forskning som ökar vår kunskap.

– Det nya lagförslaget är ett svar på ett regeringsuppdrag som HaV har arbetat med och det är ett ytterligare steg för att skydda tumlaren, säger Anna Hasslow, utredare på HaV.

Datainsamlingsförordningen vägen att gå

HaV har analyserat de nuvarande regleringarna i både miljöbalken och fiskelagen samt de förslag som lämnats i artskyddsutredningen (SOU 2021:51). Utredarna drar slutsatsen att det är lämpligare att införa bestämmelser gällande insamling av data i en ny lag och utöka den befintliga övervakning av bifångst som redan idag görs inom ramen för datainsamlingsförordningen (DCF), än att göra ändringar i befintlig svensk lag.

– Den nya lagen skulle även kunna användas till att fylla de luckor inom övervakningen som krävs i havsmiljöförvaltningen, säger Anna Hasslow.

Samordningsvinster

Det finns många samordningsvinster att göra genom att integrera övervakning av bifångster med den systematiska insamling av data som redan görs inom DCF. Inom det arbetet finns stor erfarenhet av att driva vetenskapliga övervakningsprogram av fångster i fiske. Alltså finns mycket kunskap, rutiner och logistik redan på plats för att bedriva en utökad övervakning av bifångster.

– Men den vetenskapliga övervakning som nu bedrivs under DCF är inte tillräcklig för att uppfylla de krav som ställs inom art- och habitatdirektivet. Därför behöver sådant fiske som innebär risk för de arter som finns listade i direktivet inkluderas, förklarar Anna Hasslow.

Övervakning med kamera

För att övervakningen ska vara så enkel, rationell och kostnadseffektiv som möjligt bygger förslaget på att använda kameror.

– Det är billigare och enklare än att ha observatörer med till sjöss. Vissa båtar är så små att en observatör helt enkelt inte får plats, säger Anna Hasslow.

HaV arbetar också med andra uppdrag men som är relaterade till fiskerikontroll (Remote Electronic Monitoring; REM). Där utvärderas hur kamerasystem kan användas för att säkerställa att landningsskyldigheten efterlevs för ett långsiktigt hållbart fiske.

– Vi tar självklart del av lärdomar från detta projekt och söker synergier för teknik och hantering av filmat material.

Det nya lagförslaget innebär inte några begränsningar om var man får fiska eller med vilka redskap. Kostnad för kamerautrustning föreslås ansvarig myndighet stå för.

Interimslösning

För att Sverige ska leva upp till de krav på övervakning som ställs inom art- och habitatdirektivet behöver Sverige utöka sin befintliga övervakning av bifångst, trots att det ännu alltså inte finns stöd i lagen för övervakning med hjälp av kamerasystem. Därför har HaV fått i uppdrag att redan i år inrätta en utökad övervakning för oavsiktlig bifångst av tumlare.

– Det arbetet är redan igång tillsammans SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Den utökade övervakning som ska starta under hösten kommer att baseras på observatörer och frivillig användning av kamera, säger Anna Hasslow.

Relaterat

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion