Aktuellt 13 maj 2022

Hitta på sidan

Är sjösediment framtidens gödsel?

”Som man sår får man skörda” lyder ordspråket. Dessutom ökar skörden med gödsel. Men kan framtida livsmedelsproduktion gödslas med näringsrika sediment från övergödda sjöar och samtidigt bidra till ett bättre miljötillstånd? Det har Länsstyrelsen i Jönköping undersökt i ett projekt finansierat av Havs-och vattenmyndigheten.

Nypressad pellets bestående av sediment mixat med benmjöl i händer

Nypressad pellets bestående av sediment mixat med benmjöl. Foto: Länsstyrelsen Jönköping

- Projektet har visat att det går att muddra näringsrika ytsediment i sjöar på ett miljövänligt vis. Gröda som gödslats med sediment växer lika bra som andra gödningsmedel. Det kan leda till ökad nationell försörjningsgrad av gödselmedel, tryggad livsmedelsproduktion och bättre sjöar – en win-win-situation, säger Måns Lindell på Länsstyrelsen i Jönköping som varit projektledare.

Pressning av pellets

Måns Lindell övervakar pelletspressning. Foto: Länsstyrelsen Jönköping.

Övergödda sjöar – ett nationellt bekymmer

Många sjöar i Sverige har varit mottagare av utsläpp från industri, avlopp och jordbruk. Trots omfattande åtgärder för att minska tillförseln är sjöar ”laddade” med näringsämnen i sedimenten. Det skapar återkommande algblomningar i vattnet. Muddring är kostsam, tekniskt krävande och slutar ofta med sediment som avfall. Näringsämnena är däremot önskade på produktionsmark där avfall i stället utgör en resurs. Genom att knyta ihop förekomst med nytta skapas kretslopp. I projektet har sjön Ralången i Aneby kommun, Jönköpings län, muddrats och sediment därifrån spridits som gödningsmedel på åkermark.

Avvattning av muddrat sediment vid sjön Ralången, Aneby kommun.

Avvattning av muddrat sediment vid sjön Ralången, Aneby kommun. Foto: Länsstyrelsen Jönköping.

Avvattnat sediment lastas ur grävskopa för hand.

Avvattnat sediment som fortfarande är för blött för pelletsproduktion spreds för hand på försöksodling. Foto: Länsstyrelsen Jönköping.

Från sediment till pellets

För att kunna lagra och transportera sediment pressas det till pellets innan spridning på åkermark.
- Vi har följt tillväxten av grödor, jämfört med ogödslade ytor och ytor som gödslats med kommersiell handelsgödsel. Försöken visade att sediment fungerar som gödningsmedel, säger Måns Lindell.

Försöksodling av rågvete med olika gödselbehandlingar.

Försöksodling av rågvete med olika gödselbehandlingar. F0to: Länsstyrelsen Jönköping.

Bara att gödsla?

Projektet har utrett lagar, krav och behov som behövs för win-win-situationen. Sediment behöver näringsbalanseras, torkas och i vissa fall även reduceras på skadliga ämnen. Vissa övergödda sjöar är inte lämpliga alls. Kostnaden för sediment som resurs för livsmedelproduktion beräknas idag dock vida överstiga andra gödselalternativ. Därför är det i dagsläget inte ekonomiskt attraktivt.
-Att minska övergödningen av vattenmiljön är ett nationellt miljömål. Att sluta kretslopp av näringsämnen och vända avfall till resurs behöver bli en självklar del i det arbetet. Även om tiden inte är helt mogen än, så behövs krafter som driver på arbetet och skapar förutsättningar för detta. Nu vet vi att det är tekniskt möjligt, säger Robert Almstrand, utredare på Havs-och vattenmyndigheten.

Hör Måns Lindell på Havs- och vattenforum

Vill du veta mer om försöket? Den 18 maj gästar Måns Lindell Havs- och vattenforum i Göteborg och berättar mer.

Läs och se mer

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

  3. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

Publicerad: 2022-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion