Aktuellt 26 april 2022

Om oljeutsläppet på Västkusten

En rad myndigheter samverkar nu för att begränsa miljöeffekterna av oljeutsläppet som skedde i mitten av april. HaV:s uppdrag är att utreda de långsiktiga effekterna på det marina livet.

Kustbevakare tar upp olja vid Öckerö. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakare tar upp olja vid Öckerö. Foto: Kustbevakningen

Ett oljeutsläpp skedde utanför Vrångö 13 april. Utsläppet, som nått land på flera platser i Göteborgs skärgård, inledningsvis Öckerö, skedde i samband att ett fartyg bunkrade olja till sjöss. Kommuner, räddningstjänster, Kustbevakningen och Länsstyrelsen samverkar för att miljökonsekvenser av oljeutsläppet ska begränsas i så hög grad som möjligt.

Olja har nått stränder på flera platser, i Göteborgs skärgård och Bohuskusten. Oljefynd har också gjorts på Kosteröarna och i Norge. Att oljan nått dessa områden följer av de havsströmmar som går i Västerhavet och norrut längs kusten.

Arbetar långsiktigt

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har ingen operativ roll när det gäller saneringen av oljeutsläpp.

– Vi arbetar långsiktigt med att utreda effekter av oljespill på det marina livet, just nu främst via vårt arbete med åtgärdsprogrammet för havsmiljön, säger Jonas Pålsson, utredare vid HaV.

Giftiga för djur och människor

För denna typ av olja är det troligtvis polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) som innebär den största risken, då oljan är trögflytande och inte verkar ge upphov till akuta effekter (från kolväten i oljan) hos organismer av lite större storlek. PAH:er är giftiga för marina organismer och människor.

För människor kommer sannolikt den främsta risken från PAH:erna, då dessa ämnen i de flesta fall är cancerogena. Därför ska man inte få oljan på huden eller andas in eventuella ”ångor” från oljan.

Förlorar isolerande förmågan

För marina organismer som påverkas av oljan och ämnen som läcker ut ur oljan till vattnet, är det mest troligt att de drabbas av effekter som till exempel sämre tillväxt och reproduktion. Olika arter har olika känslighet och utsläppet kan därmed påverka biodiversiteten i närområdet kring oljespillet. Fåglar som får oljan på sig påverkas genom att den kladdar ner fjäderdräkten, med följd att fjäderdräkten tappar eller försämrar sin isoleringsförmåga.

Vidare utredning av oljan och koncentrationer av oljekomponenter i till exempel sedimenten i de drabbade områdena krävs för att i mer detalj kunna uppskatta effekter i miljön.

Rapportera gärna oljefynd

Många vill hjälpa till i saneringsarbetet, men privatpersoner avråds från att sanera olja.

– Det är förståeligt att många vill hjälpa till, men dels är olja giftigt och dels kan
man riskera ytterligare spridning, förklarar Jonas Pålsson.

Däremot är privatpersoner mycket välkomna att rapportera oljefynd. Den som befinner sig i Göteborgs skärgård eller vid Bohuskusten, och ser olja vid stränder eller i vattnet, kan rapportera det digitalt på Strandstädarkartan

– Strandstädarkartan är till stor hjälp för kommuner och länsstyrelser i saneringen. Rapporter om oljefynd från allmänheten tas om hand löpande för att sanering ska kunna ske så snabbt som möjligt, säger Jonas Pålsson.Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-26

    Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

  2. Aktuellt 2022-05-25

    Den 24 maj publicerade Riksrevisionen ett pressmeddelande med rubriken: Brister i statens arbete mot invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) ger här sitt perspektiv på slutsatserna.

  3. Aktuellt 2022-05-25

    Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Publicerad: 2022-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion