Aktuellt 14 april 2022

Nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss

Nu skickar HaV ett förslag om nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss.
– Syftet med förslaget är att skydda de svaga laxbestånden men även att främja yrkesfiske efter sik i Norr- och Västerbotten, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV.

Så kallade pushup-fällor, används ofta i lax- och sikfisket i Bottniska viken. Foto: HaV

Så kallade pushup-fällor, används ofta i lax- och sikfisket i Bottniska viken. Foto: HaV

HaV:s förslag rör bland annat nya bestämmelser för yrkesfisket efter lax i Norrland. För att skydda bestånden föreslår HaV att yrkesfiske i hög grad ska ske på bestånd som upprätthålls genom odling av laxsmolt men även på starka vildlaxbestånd.
Ett laxsmolt är en laxunge som nått en längd av cirka 15 centimeter. Laxungar odlas framför allt för att kompensera för vattenkraften, som försämrar livsbetingelserna för fiskarna.

– Det handlar också om att begränsa antalet stora fasta redskap som andra än yrkesfiskare får använda i Norrland till ett antal som kan motiveras av ett fiske för husbehov, säger Håkan Carlstrand.

Främja sik- och strömmingfisket

Förslaget tar också upp ändrade bestämmelser för fiske i Ljungans fredningsområde i syfte att skydda ett av Sveriges svagaste laxbestånd.
För vissa fiskarter – som sik och sill/strömming – innebär HaV:s förslag en ljusning för yrkesfiskarna.

– Vi vill främja och utöka yrkesfiskets möjlighet att fiska till exempel sik och strömming med fasta redskap under maj månad, säger Håkan Carlstrand.

Remissen går bland annat ut till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer, fiskevattenägarna och miljöintressen. Svaren ska vara inkomna senast 4 maj. Förslaget föreslås träda i kraft 25 maj.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-04-14
Sidansvarig: Webbredaktion