Aktuellt 11 januari 2022

Hitta på sidan

Havsmiljön måste förbättras: HaV beslutar om 14 nya åtgärder

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027.

Åtgärderna är en del i arbetet med att nå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Åtgärderna är en del i arbetet med att nå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-2027

Programmet, som innehåller 14 nya åtgärder, tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp. Det omfattar även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet; vissa har modifierats medan andra fortsätter oförändrade.

– Det är en hel del vi behöver arbeta med för att nå god miljöstatus, och därigenom miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, konstaterar Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid HaV.

Riktar sig till myndigheter och kommuner

Åtgärdsprogrammet, som riktar sig till myndigheter och kommuner, är det andra som beslutats enligt havsmiljöförordningen och en del av det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Det är också en uppdatering och komplettering av det första åtgärdsprogrammet som beslutades 2015.

Belastningar med störst påverkan

De belastningar som HaV bedömer har störst påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförsel av farliga ämnen samt de kumulativa (sammanlagda) effekterna av dessa. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet har pågått sedan 2019. Hav har samarbetat med andra myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.

– I processen har vi också haft en viktig dialog med andra länder inom EU och inom de regionala miljökonventionerna Helcom och Ospar, säger Mats Svensson.

De nya åtgärderna för havsmiljön omfattar bland annat:

 • möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i skötselplaner eller bevarandeplaner för marina skyddade områden
 • minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma fiskeredskap
 • minska belastningen av farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd samt motverka spridning av farliga ämnen i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.
 • hantering av fiskerelaterat skräp genom produktutveckling av fiskeredskap , stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket
 • förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt buller med negativa effekter på marina däggdjur, till exempel tumlare
 • åtgärder för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden

Åtgärderna stärker biologiska mångfalden

– Det är viktigt att påpeka att alla åtgärder som riktas mot att minska miljöbelastningar också bidrar till att stärka den marina biologiska mångfalden, säger Mia Dahlström, chef för HaV:s havsmiljöenhet.

– Åtgärdsprogrammet är också en god miljöinvestering. Resultaten av vår konsekvensanalys visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god samhällsekonomisk investering där nyttorna av de nya åtgärderna överstiger kostnaderna för att genomföra dem.

Åtgärdsprogrammet har fastställts av HaV i december 2021 och rapporteras till EU-kommissionen i början av 2022. Från 2022 startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp genomförandet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet.

Fakta

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön i HVMFS 2012:18.

Läs mer om åtgärdsprogrammet.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-09-21

  Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

 2. Aktuellt 2023-09-18

  Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

 3. Aktuellt 2023-09-14

  Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion