Aktuellt 9 augusti 2021

FN-rapport om klimatförändringarna

Idag, 9 augusti, publicerar IPCC, FNs klimatpanel, sin rapport om klimatförändringarna – ”den naturvetenskapliga grunden”. Rapporten bygger på ännu bättre data, modeller och metoder. Den visar tydligt att det behövs omfattande och snabba utsläppsminskningar om klimatförändringen ska kunna begränsas i linje med Paris-avtalets ambition.

– Samtidigt behövs anpassning till redan pågående och kommande klimatförändringar, säger Thomas Klein, chef för avdelningen för miljöanalys vid HaV.

Klimatförändringar påverkar både hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir varmare och surare. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Klimatförändringar påverkar både hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir varmare och surare.

IPCC (International Panel on Climate Change) är FNs klimatpanel. Den förser världen med kunskap om klimatförändring, med ett vetenskapligt perspektiv, och den påverkan på miljön och samhället som följer klimatförändringen. Havs- och vattenmyndigheten arbetar på en rad sätt med att tackla klimatförändringarna som är tätt kopplade till jordens vattentillgångar.

– Klimatförändringar påverkar både hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir varmare och surare, säger Thomas Klein. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna.

Hav och sötvatten bidrar samtidigt också till att begränsa klimatförändringarna genom att ta upp växthusgaser och genom att stödja produktionen av förnybar energi.

Bidra till Parisavtalets ambition

Hur jobbar HaV med att hantera de två huvudutmaningarna; utsläppsminskningar och klimatanpassning? När det gäller utsläppsminskningar bidrar myndigheten till Parisavtalets ambition genom att skapa förutsättningar för förnybar energi, framförallt inom ramen för de två stora processerna havsplanering och miljöanpassning av vattenkraften. Havsbaserad vindkraft växer snabbt och här bidrar havsplaneringen till att kraftverken placeras på rätt ställen utifrån perspektiv som gynnar produktionen såväl som miljön.

– Vi lämnade över förslag till Sveriges första havsplaner till regeringen i slutet av 2019. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor, som startar 2022, ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel, säger Thomas Klein.

– Vi arbetar med att bevara och restaurera naturliga kolsänkor, som till exempel ålgräsängar. De skyddar även mot erosion och gör vattnet klarare. Vi ser också till att minska myndighetens egen miljö- och klimatpåverkan. Här har digitaliseringen en viktig roll.

Öka ekosystemens motståndskraft

När det gäller klimatanpassning lyfter Thomas Klein fram HaV:s arbete med att öka ekosystemens resiliens, motståndskraft, mot klimatförändringar genom minskning av annan påverkan som övergödning, miljögifter och fisketryck. Deltagande i det svenska myndighetsnätverket för klimatanpassning är en annan pusselbit.

– Inte minst viktigt är också att skapa skyddade områden där arter och ekosystem kan förflytta sig i takt med skiftande klimatzoner. Här har Sverige jobbat bra, tycker jag. Vi har skyddat 14 procent av våra värdefulla havsmiljöer och nådde vårt internationella åtagande om tio procents skydd till år 2020.

Främja forskning

HaV arbetar även för att höja kunskapen kring hav, vatten och klimat. Myndigheten samverkar till exempel med Naturvårdsverket inom ramen för miljöforskningsanslaget och med Formas inom ramen för de nationella forskningsprogrammen klimat och hav och vatten.

– Vi deltar även i EU-forskningsprojektet Banos som precis har tagit fram en ny forskningsagenda för Nordsjön och Östersjön med fokus på klimatfrågan, säger Thomas Klein.

Gör data tillgängliga

För att veta om åtgärder har effekt är det väldigt viktigt att insamlade data om miljö- och klimatförändringar är uppdaterade och lätt tillgängliga för alla.

– Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för insamling av miljödata från sjöar, vattendrag, grundvatten, kust och hav. Vi lägger mycket energi på att göra alla dessa data tillgängliga så att till exempel forskare vid universitet och högskolor får nytta av dem, säger Thomas Klein.

Miljöövervakningsdata som HaV beställer förvaltas av olika nationella datavärdar. Här hittar du data.

Ökad risk för fler översvämningar och vattenbrist

Vatten är en strategisk resurs för samhällets utveckling och behövs för våra ekosystems funktion, energiproduktion, gröna näringar och industri och hushåll. Rapporten från FN:s klimatpanel visar att både extrem nederbörd och översvämningar men även vattenbrist ökar och förväntas öka ytterligare i takt med klimatförändringarna. Här framhåller Thomas Klein ett nytt HaV-initiativ i samarbete med flera andra myndigheter för hållbar vattenresursförvaltning.

– Det är jätteviktigt hur vårt vatten hanteras i landskapet. Här har vi startat ett arbete där vi tydligare lyfter in användningen av våra vattenresurser och dess kvalitet samt understryker vikten av att arbeta avrinningsområdesvis i samverkan med alla berörda parter.

Mer information

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-08-09
Sidansvarig: Webbredaktion