Aktuellt 31 mars 2021

Hitta på sidan

Miljömålsuppföljningen visar: Fler marina skyddade områden

31 mars rapporterar Naturvårdsverket uppföljningen av 2020 års miljömålsarbete till regeringen. På plussidan: Fler marina skyddade områden.

Marint skyddat område - Koster

Marint skyddat område - Kosterfjorden, foto: Natalie Greppi

HaV:s utredare, som förser Naturvårdsverket med underlag för tre av miljömålen, ser också att pandemin påverkar miljön i form av mer nedskräpning och ökat friluftsliv.

Mycket åtgärdsarbete pågår

HaV samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. De tre övergripande målen har alla en rad preciseringar som regeringen beslutat om.

– Den årliga uppföljningen visar att det pågår mycket åtgärdsarbete för att förbättra miljötillståndet, säger Emmelie Johansson, utredare vid HaV och en av dem som arbetar med uppföljningen.

Fler marina områden skyddas

När det gäller de tre miljömålen som HaV ansvarar för uppföljningen av är det några saker som sticker ut lite extra, enligt Maria Åslund, även hon utredare vid HaV.

– Invasiva arter är ett växande bekymmer och den biologiska mångfalden tar stryk. På plussidan kan vi notera att fler marina områden har fått ökat skydd. Under 2020 fick vi till exempel hela nio nya marina reservat, säger hon.

Ökad nedskräpning

Något som Therese Elfström, också utredare vid HaV, sett under året är att Coronapandemin får effekter även på miljön. Folk ger sig allt oftare ut i naturen när andra fritidsaktiviteter faller bort.

– Det gör att nedskräpningen tyvärr ökar, särskilt i områden som tidigare var ganska opåverkade. Det som är positivt är att man kan hoppas att många samtidigt kanske börjar få upp ögonen för miljöfrågorna, säger hon.

Läs mer på Naturvårdsverket hemsida

Årlig miljömålsuppföljning på HaV:s hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-07-08

    Övergödning är Östersjöns största miljöproblem. Dagens styrmedel räcker inte till för att möta internationella mål och lagar. Ett utvecklat internationellt samarbete kompletterat med ett handelssystem för minskad övergödning skulle kunna gynna både miljön och ekonomin.

  2. Aktuellt 2021-07-07

    En rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 438 inför förra året till 445 inför årets badsäsong.

  3. Aktuellt 2021-07-05

    Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.

Publicerad: 2021-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion