Aktuellt 31 mars 2021

Hitta på sidan

Miljömålsuppföljningen visar: Fler marina skyddade områden

31 mars rapporterar Naturvårdsverket uppföljningen av 2020 års miljömålsarbete till regeringen. På plussidan: Fler marina skyddade områden.

Marint skyddat område - Koster

Marint skyddat område - Kosterfjorden, foto: Natalie Greppi

HaV:s utredare, som förser Naturvårdsverket med underlag för tre av miljömålen, ser också att pandemin påverkar miljön i form av mer nedskräpning och ökat friluftsliv.

Mycket åtgärdsarbete pågår

HaV samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. De tre övergripande målen har alla en rad preciseringar som regeringen beslutat om.

– Den årliga uppföljningen visar att det pågår mycket åtgärdsarbete för att förbättra miljötillståndet, säger Emmelie Johansson, utredare vid HaV och en av dem som arbetar med uppföljningen.

Fler marina områden skyddas

När det gäller de tre miljömålen som HaV ansvarar för uppföljningen av är det några saker som sticker ut lite extra, enligt Maria Åslund, även hon utredare vid HaV.

– Invasiva arter är ett växande bekymmer och den biologiska mångfalden tar stryk. På plussidan kan vi notera att fler marina områden har fått ökat skydd. Under 2020 fick vi till exempel hela nio nya marina reservat, säger hon.

Ökad nedskräpning

Något som Therese Elfström, också utredare vid HaV, sett under året är att Coronapandemin får effekter även på miljön. Folk ger sig allt oftare ut i naturen när andra fritidsaktiviteter faller bort.

– Det gör att nedskräpningen tyvärr ökar, särskilt i områden som tidigare var ganska opåverkade. Det som är positivt är att man kan hoppas att många samtidigt kanske börjar få upp ögonen för miljöfrågorna, säger hon.

Årlig miljömålsuppföljning på HaV:s hemsida

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2021-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion