1. Publicerad: 6 maj 2019 Uppdaterad: 19 juni 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har samlat in synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och planens miljökonsekvensbeskrivning.

 2. Publicerad: 18 november 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

 3. Publicerad: 2 december 2019

  Samråd om uppdaterade övervakningsprogram för havsmiljödirektivet pågick mellan 2 december 2019 och 31 mars 2020. I underlaget fanns en rapport med 14 övervakningsstrategier och webbsidor med 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen.

 4. Publicerad: 12 januari 2018

  Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

 5. Publicerad: 20 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget om ändringar i bestämmelser vid fiske med bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

 6. Publicerad: 8 juli 2013

  Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

 7. Publicerad: 5 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

 8. Publicerad: 31 augusti 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller tillåtelse av en selektiv trål som bedöms minska fångst av torsk betydligt, samt anpassning av föreskrifter på grund av nya införda åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2020/123.

 9. Publicerad: 20 augusti 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern.

 10. Publicerad: 10 juli 2020

  Nu kan du tycka till om ett förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken