Sökresultat

 • Rapport (272)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (11)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (9)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (34)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (162)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (78)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (5)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (14)
 • Vattenkraft (13)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (16)
 • Yrkesfiske (11)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (75)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (180)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (6)

 • Dokument (75)
 • Faktasida (36)
 • Publikation (158)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (141)
 • Mer än ett år sedan (131)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Publikation: Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.

Publikation: Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Publikation: Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Smartare klimatinformation - Verktyg för bättre kunskap och ökad förmåga till klimatanpassning

Projektet Smartare klimatinformation, SKI, presenteras i denna slutrapport.

Dokument: LAV och VA-planering

LAV och VA-planering

Ett handläggarstöd för länsstyrelserna

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Faktasida: Rapportmallar

Rapportmallar

Våra rapportmallar finns till för att alla våra rapporter ska se likadana ut och följa HaV:s grafiska profil och formspråk.

Publikation: Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Uppföljning av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.