Sökresultat

 • Rapport (276)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (12)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (11)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (1)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (35)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (167)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (1)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (82)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (11)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (17)
 • Yrkesfiske (13)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (78)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (186)
 • Bibliotek (2)

 • Dokument (74)
 • Faktasida (34)
 • Publikation (165)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (101)
 • Mer än ett år sedan (175)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rapporter om små avlopp

Rapporter om små avlopp

Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

Publikation: Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag för arbetet med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

Publikation: Åtgärdsprogram för skaftslamkrypa

Åtgärdsprogram för skaftslamkrypa

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av åtgärder som genomförs under 2013-2018 för att förbättra skaftslamkrypa bevarandestatus i Sverige. 

Publikation: Åtgärdsprogram för ålgräsängar

Åtgärdsprogram för ålgräsängar

Detta är ett åtgärdsprogram för ålgräsängar ( Zostera marina och Z. noltii ) i Sverige. Programmet är vägledande och innehåller förslag till åtgärder som bör genomföras perioden 2017-2021.

Publikation: Åtgärdsprogram för temporära sötvatten

Åtgärdsprogram för temporära sötvatten

Fokus på organismer i naturbetesmarker, hällkar och alvarmiljöer.

Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Rapporter som utgör underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

Publikation: Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten

Reviderat program för övervakning av fisk i kustvatten

Genom denna rapport lämnas ett förslag till hur ett optimerat övervakningsprogram avseende kustfisk bör utformas. Förslagen i rapporten kommer ligga till grund för en effektivare regional och nationell miljöövervakning och kan implementeras med början 2020.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.