Sökresultat

 • Rapport (273)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (11)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (9)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (34)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (162)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (79)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (5)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (14)
 • Vattenkraft (13)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (16)
 • Yrkesfiske (11)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (76)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (180)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (6)

 • Dokument (76)
 • Faktasida (36)
 • Publikation (158)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (13)
 • Senaste året (140)
 • Mer än ett år sedan (133)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Faktasida: Rapportmallar

Rapportmallar

Våra rapportmallar finns till för att alla våra rapporter ska se likadana ut och följa HaV:s grafiska profil och formspråk.

Publikation: Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning

Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning

Denna rapport handlar om hur deltagande inom vattenförvaltningen breddas till att inkludera intressentgrupper och allmänheten. Rapporten tar också upp samverkansformer mellan olika parter, till exempel mellan länsstyrelser och mellan olika sektorer inom länsstyrelsen.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Rapporter om restaurering

Rapporter om restaurering

Här hittar du våra rapporter om restaurering i både salt- och sötvatten. Rapporterna presenteras i kronologisk ordning med de senaste överst.

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Publikation: Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.

Faktasida: Tillsyn av vattenverksamheter

Tillsyn av vattenverksamheter

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter.