Sökresultat

 • Rapport (277)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (11)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (9)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (34)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (163)
 • Regeringsuppdrag (15)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (80)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (5)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (12)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (16)
 • Yrkesfiske (11)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (77)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (183)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (6)

 • Dokument (77)
 • Faktasida (36)
 • Publikation (161)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (130)
 • Mer än ett år sedan (147)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rapportmallar

Rapportmallar

Vår rapportmall finns till för att alla våra rapporter ska se likadana ut och följa HaV:s grafiska profil och formspråk.

Publikation: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2019–2021

Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning 2019–2021 riktar sig till tillsynsmyndigheterna. Syftet med planen är att tydliggöra vilken vägledning vi planerar att genomföra under perioden.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Publikation: Kustzonsmodellen inom vattenförvaltningen

Kustzonsmodellen inom vattenförvaltningen

Denna rapport presenterar förslag på hur Kustzonsmodellen kan användas för att effektivisera förvaltningen av Sveriges kustvatten.

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Publikation: Hanteringsprogram för signalkräfta

Hanteringsprogram för signalkräfta

Programmet sammanställer nationella hanteringsåtgärder, inklusive författningsreglering som syftar till att förebygga och minimera negativa effekter av signalkräfta på biologisk mångfald samt vägleda om hur fisket och nyttjande av signalkräfta fortsatt kan bedrivas.

Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Publikation: Blå-Gul-Grön Målklassning – ett sätt att värna vatten med höga naturvärden

Blå-Gul-Grön Målklassning – ett sätt att värna vatten med höga naturvärden

Med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan naturvärdena i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområde bevaras och utvecklas. Målklassning är ett enkelt verktyg som kan användas av alla med intresse för vatten-, natur- och fiskevård.

Dokument: Slambildning och mikrobiell sammansättningav biofilm i infiltrationsanläggningar

Slambildning och mikrobiell sammansättningav biofilm i infiltrationsanläggningar

Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar som genomfördes vid Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med Kungsbacka kommun och Chalmers under åren 2017 och 2018. Projektet finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och medfinansierades av LTU och Kungsbacka kommun.

Dokument: Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

Detta informationsblad har tagits fram med medel från Havs- och vattenmyndig-heten anslaget 1:12 åtgärder för havs- och vattenmiljö.