Sökresultat

 • Rapport (279)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (12)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (11)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (1)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (35)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (170)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (1)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (82)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (11)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (17)
 • Yrkesfiske (13)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (78)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (189)
 • Bibliotek (2)

 • Dokument (74)
 • Faktasida (35)
 • Publikation (167)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (73)
 • Mer än ett år sedan (206)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Hanteringsprogram för signalkräfta

Hanteringsprogram för signalkräfta

Programmet sammanställer nationella hanteringsåtgärder, inklusive författningsreglering som syftar till att förebygga och minimera negativa effekter av signalkräfta på biologisk mångfald samt vägleda om hur fisket och nyttjande av signalkräfta fortsatt kan bedrivas.

Publikation: Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för flodpärlmussla

Flodpärlmusslan, Margaritifera margaritifera (Linnaeus,1758) är nationellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Åtgärdsprogram innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för arten. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.

Publikation: Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten

Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten

Denna rapport redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten i Interregprojektet Water Co-Governance som genomfördes 2016-2020. Vattenråden som deltagit som pilotprojekt har arbetat med frågan hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Rapporter 2020

Rapporter 2020

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2020.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Faktasida: ICES-rapporter

ICES-rapporter

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea) - ICES - är en organisation som samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön. ICES producerar en mängd publikationer av olika slag och många är fritt tillgängliga på rådets hemsida