1. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Du ska som tillsynsmyndighet se till att miljöbalken samt villkor och andra regler som gäller verksamheten följs.

 2. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 28 mars 2018

  Miljökvalitetsnormerna är ett särskilt viktigt verktyg för att komma till rätta med situationer där många olika källor bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste fördelas mellan flera verksamheter.

 3. Publicerad: 30 oktober 2020 Uppdaterad: 19 mars 2021

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive livsmiljötyp..

 4. Publicerad: 30 oktober 2020 Uppdaterad: 19 mars 2021

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive livsmiljötyp..

 5. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 16 maj 2019

  Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

 6. Publicerad: 30 oktober 2020

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls..

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

 8. Publicerad: 30 oktober 2020

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås .

 9. Publicerad: 23 november 2015 Uppdaterad: 31 maj 2016

  Vi ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.

 10. Publicerad: 20 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.