Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (22)
 • Senaste året (22)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (2)
 • Visa fler
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Miljödata (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Tillstånd (5)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vägledning (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Vägledningar (8)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (3)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (14)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ursprunglig utgåva De

Faktasida: Underlag som behövs för att göra en bedömning

Underlag som behövs för att göra en bedömning

När ni som tillsyns- eller prövningsmyndighet ska göra era bedömningar krävs att ni har tagit ställning till följande underlag. Utifrån underlagen kan krav på skyddsåtgärder eller försiktighetsmått sedan ställas på verksamhetsutövaren.

Faktasida: Dialog om gruvverksamhet

Dialog om gruvverksamhet

Havs- och vattenmyndigheten har deltagit i en dialog om mineralbrytning och tillståndsprocessen kring gruvverksamhet. Målet var att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och projektet resulterade i en handbok.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Bedömningar i det enskilda fallet när miljökvalitetsnormer ska tillämpas

Bedömningar i det enskilda fallet när miljökvalitetsnormer ska tillämpas

Du ska som tillsynsmyndighet se till att miljöbalken samt villkor och andra regler som gäller verksamheten följs.

Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Dokument: Luleå hamn, Malmporten

Luleå hamn, Malmporten

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.