1. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 8 juni 2020

    Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.

  2. Publicerad: 25 februari 2015 Uppdaterad: 29 januari 2016

    Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.

  3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Valar blir könsmogna sent och föder inte ungar varje år. Därför är de särskilt känsliga för en alltför omfattande jakt. För att förhindra att bestånden av stora valar dör ut finns en konvention som reglerar valfångster.