1. Publicerad: 30 juni 2020

  Hållbar vattenresursförvaltning

  Vatten är en strategisk resurs för samhällets utveckling och behövs för våra ekosystems funktion, energiproduktion, gröna näringar och industri och hushåll. Vattenbrist och översvämningar förväntas öka beroende på klimatförändringar och samhällsutvecklingen. För att stärka ett helhetsperspektiv i förvaltningen av vattenresurser har Havs- och vattenmyndigheten inlett ett arbete där vi tydligare lyfter in användningen av våra vattenresurser och dess kvalitet samt understryker vikten av att arbeta avrinningsområdesvis.

 2. Publicerad: 30 juni 2020

  Dialog om hållbar vattenresursförvaltning

  Som en del i arbetet har vi initierat en dialog med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Inom dialogen har vi hållit ett antal möten med olika inriktning.

 3. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 21 december 2016

  Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys - Undersökningstyper för miljöövervakning

  Analys av påväxtsamhället i sjöar och vattendrag syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på artsammansättning, artantal och relativ förekomst av arter, särskilt indikatorarter.

 4. Publicerad: 26 november 2020

  Yttrande över remiss om skatt på engångsartiklar 

  Havs- och vattenmyndigheten har lämnat synpunkter på SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar.

 5. Publicerad: 2 januari 2012

  Årsredovisning 2011 - Ett år med Havs- och vattenmyndigheten

  I den här rapporten kan du läsa om några av de områden där Havs- och vattenmyndigheten har agerat under det år som har gått. Rapporten är inte en fullständig redogörelse för vad som har hänt utan beskriver ett urval av händelser.

 6. Publicerad: 26 november 2020

  Många aspekter i nätverksgruppen Havsplanering

  I slutet av oktober möttes nätverksgruppen Havsplanering. Vi kommer att hantera både kust och hav, och fattigdom genom att havsplaneringen påverkar tillgång till resurser.

 7. Publicerad: 9 oktober 2020

  Provtagningsdesign för övervakning av främmande arter

  På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har Marine Monitoring AB och SeAnalytics AB tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt tagit fram en provtagningsdesign för övervakning av främmande arter i hotspots.

 8. Publicerad: 3 april 2014 Uppdaterad: 2 februari 2016

  Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

  SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

 9. Publicerad: 17 april 2019

  Så mår Östersjön

  Östersjön är ett av världens största brackvattenhav, som präglas av en stark påverkan av omgivande land på flera sätt.

 10. Publicerad: 19 september 2016

  Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

  Rapporten ger en bakgrund och beskrivning av den ekologiska och rättsliga situationen för förvaltning av ålgräs i Sverige idag.