Sökresultat

 • Senaste året (1405)
 • Algblomning (16)
 • Anslag (53)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (27)
 • Visa fler
 • Avtal (3)
 • Badvatten (136)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (77)
 • Blanketter (10)
 • Broskfiskar (9)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (43)
 • Dumpning (9)
 • Farliga ämnen (15)
 • Fiskar (84)
 • Fiskevård (7)
 • Forskning (14)
 • Fredade arter (17)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (44)
 • Främmande arter (63)
 • Fångstmottagare (9)
 • Föreskrift (19)
 • Försurning (9)
 • Gis (15)
 • Grundvatten (14)
 • Handbok (5)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (15)
 • Havsförvaltning (20)
 • Havsplanering (54)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (33)
 • Jordbruk (1)
 • Kalkning (2)
 • Karpfiskar (8)
 • Kattegatt (14)
 • Klimat (7)
 • Kvoter (13)
 • Lagstiftning (10)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (10)
 • Miljödata (16)
 • Miljökvalitetsnormer (18)
 • Miljöövervakning (120)
 • Muddring (9)
 • Organisation (30)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (32)
 • Publikation (91)
 • Rapport (73)
 • Regeringsuppdrag (64)
 • Regler (41)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (19)
 • Restaurering (21)
 • Riksintresse (32)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (41)
 • Skagerrak (14)
 • Skräp/marint skräp (9)
 • Skyddade områden (19)
 • Små avlopp (92)
 • Spårbarhet (8)
 • Statistik (20)
 • Styrdokument (1)
 • Särskilda tillstånd (7)
 • Sötvatten (17)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (28)
 • Tillsynsvägledning (16)
 • Undersökningstyper (20)
 • Vattenbruk (12)
 • Vattenförvaltning (44)
 • Vattenkraft (39)
 • Vattenskyddsområde (6)
 • Vattenverksamhet (40)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (43)
 • Växter (12)
 • Yrkesfiske (99)
 • Yttrande (9)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (8)
 • Östersjön (32)
 • Övergödning (18)

 • Yrkesfiske (72)
 • Sport- och fritidsfiske (23)
 • Arter (166)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (128)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (57)
 • Skyddade områden (36)
 • Anslag och bidrag (85)
 • Vägledningar (200)
 • Föreskrifter (16)
 • Lagstiftning (10)
 • Samordningsområden (78)
 • Havsplanering (29)
 • Miljöövervakning (80)
 • Data och statistik (25)
 • Kartor och Gis (16)
 • Miljömål och direktiv (26)
 • Konventioner (38)
 • Vårt uppdrag (102)
 • Regeringsuppdrag (52)
 • Remisser (21)
 • Yttranden (8)
 • Pressrum (7)
 • Organisation (24)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (99)
 • Bibliotek (7)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (13)

 • Art (127)
 • Dokument (95)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (842)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Nyhet (61)
 • Publikation (88)
 • Regeringsuppdrag (50)
 • Remiss (19)
 • Utlysning (9)
 • Vanlig fråga (89)
 • Yttrande (8)
 • Återrapportering (3)

 • Senaste dagen (8)
 • Senaste veckan (105)
 • Senaste månaden (226)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: E-tidskrifter

E-tidskrifter

Förteckning över ett urval av Havs- och vattenmyndighetens elektroniska tidskrifter. De flesta är tillgängliga endast inom myndigheten.

Dokument: Skräp på stränder

Skräp på stränder

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Kontinuerligt undervattensbuller

Kontinuerligt undervattensbuller

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Främmande arter

Främmande arter

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Strandstädning

Strandstädning

Stora mängder skräp dumpas i havet varje år. Troligtvis sjunker det mesta till botten, resten flyter omkring på havsytan eller spolas upp på stränder. HaV stöttar och ger bidrag till initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden.

Faktasida: Spökgarn och andra förlorade redskap

Spökgarn och andra förlorade redskap

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år. Problemet är uppmärksammat och flera organisationer arbetar för att städa bort gamla redskap.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

Faktasida: Badplatser i Motala kommun

Badplatser i Motala kommun

Start Badvatten Badplatser i Motala kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Motala kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Borensberg, Strandbadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Godegård, Hökabadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Karlsby

Dokument: Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.