Sökresultat

 • Senaste året (1696)
 • Algblomning (20)
 • Anslag (23)
 • Anställning (31)
 • Arbetstid (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (22)
 • Visa fler
 • Avtal (6)
 • Badvatten (175)
 • Bedömningsgrunder (4)
 • Bidrag (68)
 • Blanketter (13)
 • Broskfiskar (11)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Chef (27)
 • Dricksvatten (14)
 • Dumpning (9)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (98)
 • Fiskevård (14)
 • Forskning (20)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsbåt (6)
 • Fritidsfiske (49)
 • Främmande arter (54)
 • Fångstmottagare (11)
 • Föreskrift (23)
 • Försurning (12)
 • Gis (20)
 • Grundvatten (13)
 • Handbok (10)
 • Handel (12)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (18)
 • Havsförvaltning (37)
 • Havsplanering (111)
 • HIP (1)
 • Intern service (6)
 • Internationellt arbete (35)
 • IT-support (8)
 • Jordbruk (3)
 • Kalkning (4)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (16)
 • Klimat (11)
 • Kvoter (16)
 • Lagstiftning (9)
 • Ledighet (4)
 • Lön (6)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (10)
 • Miljödata (20)
 • Miljökvalitetsnormer (22)
 • Miljöövervakning (148)
 • Muddring (9)
 • Organisation (35)
 • Programområde Kust och Hav (24)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Publikation (148)
 • Rapport (113)
 • Regeringsuppdrag (73)
 • Regler (42)
 • Rekrytering (5)
 • Remiss (20)
 • Restaurering (16)
 • Riksintresse (5)
 • Rutin (23)
 • Ryggradslösa djur (40)
 • Sjukskrivning (7)
 • Skagerrak (15)
 • Skräp/marint skräp (11)
 • Skyddade områden (22)
 • Små avlopp (124)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (24)
 • Styrdokument (31)
 • Säkerhet (8)
 • Särskilda tillstånd (10)
 • Sötvatten (20)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (5)
 • Tillstånd (33)
 • Tillsynsvägledning (17)
 • Tjänsteresa (8)
 • Undersökningstyper (27)
 • Vattenbruk (13)
 • Vattenförvaltning (47)
 • Vattenkraft (54)
 • Vattenskyddsområde (6)
 • Vattenverksamhet (49)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (47)
 • Växter (9)
 • Yrkesfiske (114)
 • Yttrande (27)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (9)
 • Östersjön (44)
 • Övergödning (21)

 • Yrkesfiske (77)
 • Sport- och fritidsfiske (25)
 • Arter (196)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (164)
 • Fritidsbåtar (4)
 • Miljöhot (71)
 • Skyddade områden (11)
 • Anslag och bidrag (55)
 • Vägledningar (235)
 • Föreskrifter (19)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (68)
 • Havsplanering (33)
 • Miljöövervakning (86)
 • Data och statistik (27)
 • Kartor och Gis (17)
 • Miljömål och direktiv (41)
 • Konventioner (39)
 • Vårt uppdrag (124)
 • Regeringsuppdrag (58)
 • Remisser (22)
 • Yttranden (26)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (25)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Publikationer (157)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (126)
 • Kalendarium (17)

 • Art (145)
 • Dokument (163)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (938)
 • Kalenderhändelse (17)
 • Nyhet (48)
 • Publikation (146)
 • Regeringsuppdrag (56)
 • Remiss (20)
 • Utlysning (14)
 • Vanlig fråga (121)
 • Yttrande (25)
 • Återrapportering (2)

 • Senaste veckan (34)
 • Senaste månaden (183)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten och vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten förutsätter att dricksvattenförekomster skyddas. Det gäller både sådana som används idag och sådana som kan komma att användas i framtiden.

Faktasida: Nytt i media

Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

Faktasida: Typsnitt

Typsnitt

Använd typsnitten Arial Regular och Georgia för texter som produceras i Office eller TT Norms för trycksaker. De är typsnitt med hög läsbarhet, på skärm såväl som papper, de ger tydlig och tillgänglig typografi som både kan vara neutral och vid behov dra ögonen till sig.

Faktasida: Vad är havsplanering?

Vad är havsplanering?

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. Själva havsplanen ska visa lämplig användning av havet.

Publikation: Detta är havsplanering

Detta är havsplanering

En presentation om havsplanering – vad havsplanering är, varför vi gör det och hur vi arbetar med det.

Faktasida: Pilotprojekt inom WaterCoG

Pilotprojekt inom WaterCoG

Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten Västerhavet samarbetar med tre vattenråd som fungerar som pilotprojekt inom WaterCoG: Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Kalenderhändelse: Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag

Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag

Grip on Life bjuder in till workshop i Naturvårdsverkets lokaler den 20-21 januari.