Sökresultat

 • Senaste året (1872)
 • Algblomning (20)
 • Anslag (25)
 • Anställning (33)
 • Arbetstid (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (24)
 • Visa fler
 • Avtal (6)
 • Badvatten (323)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (61)
 • Blanketter (13)
 • Broskfiskar (9)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (27)
 • Dricksvatten (15)
 • Dumpning (9)
 • Farliga ämnen (19)
 • Fiskar (104)
 • Fiskevård (14)
 • Forskning (21)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsbåt (5)
 • Fritidsfiske (55)
 • Främmande arter (67)
 • Fångstmottagare (9)
 • Föreskrift (36)
 • Försurning (13)
 • Gis (20)
 • Grundvatten (12)
 • Handbok (8)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (8)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (19)
 • Havsförvaltning (65)
 • Havsplanering (108)
 • HIP (1)
 • Intern service (6)
 • Internationellt arbete (37)
 • IT-support (8)
 • Jordbruk (4)
 • Kalkning (10)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (20)
 • Klimat (13)
 • Kvoter (15)
 • Lagstiftning (10)
 • Ledighet (4)
 • Lön (6)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (9)
 • Miljödata (20)
 • Miljökvalitetsnormer (25)
 • Miljöövervakning (123)
 • Muddring (8)
 • Organisation (35)
 • Programområde Kust och Hav (35)
 • Programområde Sötvatten (44)
 • Publikation (181)
 • Rapport (141)
 • Regeringsuppdrag (56)
 • Regler (49)
 • Rekrytering (4)
 • Remiss (18)
 • Restaurering (11)
 • Riksintresse (5)
 • Rutin (24)
 • Ryggradslösa djur (48)
 • Sjukskrivning (8)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (11)
 • Skyddade områden (27)
 • Små avlopp (107)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (25)
 • Styrdokument (28)
 • Säkerhet (7)
 • Särskilda tillstånd (12)
 • Sötvatten (24)
 • Telefoni (4)
 • Tidredovisning (4)
 • Tillstånd (33)
 • Tillsynsvägledning (18)
 • Tjänsteresa (7)
 • Undersökningstyper (36)
 • Vattenbruk (14)
 • Vattenförvaltning (52)
 • Vattenkraft (58)
 • Vattenskyddsområde (6)
 • Vattenverksamhet (48)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (48)
 • Växter (10)
 • Yrkesfiske (124)
 • Yttrande (27)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (47)
 • Övergödning (20)

 • Yrkesfiske (85)
 • Sport- och fritidsfiske (29)
 • Arter (211)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (309)
 • Fritidsbåtar (3)
 • Miljöhot (69)
 • Skyddade områden (15)
 • Anslag och bidrag (55)
 • Vägledningar (192)
 • Föreskrifter (29)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (78)
 • Havsplanering (33)
 • Miljöövervakning (28)
 • Data och statistik (26)
 • Kartor och Gis (17)
 • Miljömål och direktiv (67)
 • Konventioner (39)
 • Vårt uppdrag (107)
 • Regeringsuppdrag (42)
 • Remisser (19)
 • Yttranden (26)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (24)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (191)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (164)
 • Kalendarium (60)

 • Art (154)
 • Dokument (110)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1102)
 • Kalenderhändelse (60)
 • Nyhet (44)
 • Publikation (156)
 • Regeringsuppdrag (41)
 • Remiss (17)
 • Utlysning (15)
 • Vanlig fråga (142)
 • Yttrande (25)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (21)
 • Senaste veckan (141)
 • Senaste månaden (273)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

Faktasida: Internationella enheten

Internationella enheten

Enheten samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030, politiken för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.

Faktasida: Bibliotek

Bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Faktasida: Annan lagstiftning om vattenbruk

Annan lagstiftning om vattenbruk

Vattenbruk omfattas också av krav som regleras genom annan lagstiftning och som även faller inom andra myndigheters ansvarsområden.

Faktasida: Fakta om fritidsfiske

Fakta om fritidsfiske

Varje år ägnar cirka 1,3 miljoner svenskar sin fritid åt fiske i hav, sjöar och vattendrag. En tredjedel av utövarna är kvinnor. Att fritidsfiske är så populärt beror förstås på att Sverige är ett land rikt på sjöar, vattendrag och kustvatten. Vår unika allemansrätt och svenskarnas generellt stora intresse för friluftsliv är en annan förklaring.

Faktasida: Omvända kartan – tänk som på land, i havet

Omvända kartan – tänk som på land, i havet

Hittar du till Bottenfjällen? Drömmer du om att pilka torsk på Skåneslätten eller segla långt upp i Finnbergen? Varför inte ta en ubåtspicknick i huvudstadens hagar? Med den omvända kartan vill vi på ett lekfullt sätt visa att havet inte är platt under ytan.

Faktasida: Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna – övervakningsmetoder för främmande arter i vattenmiljöer

Miljö-dna-metoder har en stor potential för att tidigt upptäcka en svag dna-signal som kan ge en varning om en pågående invasion. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de sista åren jobbat med att utveckla metoder för övervakning i marin miljö.

Faktasida: EU:s förordning om invasiva främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 49 arter som av EU listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Kalenderhändelse: HaV arrangerar BALTFISH-symposium

HaV arrangerar BALTFISH-symposium

BALTFISH är ett forum där EU:s östersjöländer att diskuterar aktuella fiskeriförvaltningsfrågor. Den 19-20 mars står HaV värd för ett BALTFISH-symposium i Göteborg, med fokus på säl- och fiskinteraktion.

Faktasida: Frågor och svar om sjöstjärnan

Frågor och svar om sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdarbete och samverkan mellan olika intressen. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sjöstjärnan.