Sökresultat

 • Senaste året (1875)
 • Algblomning (20)
 • Anslag (29)
 • Anställning (31)
 • Arbetstid (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (24)
 • Visa fler
 • Avtal (5)
 • Badvatten (322)
 • Bedömningsgrunder (6)
 • Bidrag (68)
 • Blanketter (13)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Chef (27)
 • Dricksvatten (20)
 • Dumpning (8)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (104)
 • Fiskevård (16)
 • Forskning (29)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsbåt (6)
 • Fritidsfiske (55)
 • Främmande arter (67)
 • Fångstmottagare (9)
 • Fångstområden (1)
 • Föreskrift (35)
 • Försurning (12)
 • Gis (18)
 • Grundvatten (15)
 • Handbok (9)
 • Handel (11)
 • Havs- och vattenforum (9)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (20)
 • Havsförvaltning (65)
 • Havsplanering (112)
 • HIP (1)
 • Intern service (7)
 • Internationellt arbete (37)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (9)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (21)
 • Klimat (15)
 • Kvoter (15)
 • Lagstiftning (9)
 • Ledighet (3)
 • Lön (6)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljödata (20)
 • Miljökvalitetsnormer (22)
 • Miljöövervakning (118)
 • Muddring (7)
 • Organisation (35)
 • Programområde Kust och Hav (33)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Publikation (191)
 • Rapport (145)
 • Regeringsuppdrag (48)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (18)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (7)
 • Rutin (24)
 • Ryggradslösa djur (47)
 • Sjukskrivning (8)
 • Skagerrak (20)
 • Skräp/marint skräp (10)
 • Skyddade områden (27)
 • Små avlopp (106)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (24)
 • Styrdokument (29)
 • Säkerhet (9)
 • Särskilda tillstånd (13)
 • Sötvatten (27)
 • Telefoni (5)
 • Tidredovisning (5)
 • Tillstånd (25)
 • Tillsynsvägledning (17)
 • Tjänsteresa (8)
 • Undersökningstyper (30)
 • Vattenbruk (14)
 • Vattenförvaltning (54)
 • Vattenkraft (50)
 • Vattenskyddsområde (7)
 • Vattenverksamhet (40)
 • Vrak (9)
 • Vägledning (47)
 • Växter (10)
 • Yrkesfiske (120)
 • Yttrande (32)
 • Årsredovisning (5)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (47)
 • Övergödning (21)

 • Yrkesfiske (81)
 • Sport- och fritidsfiske (30)
 • Arter (230)
 • Avlopp (1)
 • Badvatten (309)
 • Fritidsbåtar (4)
 • Miljöhot (72)
 • Skyddade områden (16)
 • Anslag och bidrag (63)
 • Vägledningar (184)
 • Föreskrifter (30)
 • Lagstiftning (9)
 • Samordningsområden (74)
 • Havsplanering (33)
 • Miljöövervakning (28)
 • Data och statistik (25)
 • Kartor och Gis (17)
 • Miljömål och direktiv (66)
 • Konventioner (41)
 • Vårt uppdrag (104)
 • Regeringsuppdrag (33)
 • Remisser (19)
 • Yttranden (31)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (23)
 • Jobba hos oss (2)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (203)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (157)
 • Kalendarium (53)

 • Art (150)
 • Dokument (81)
 • Faktasida (1120)
 • Kalenderhändelse (53)
 • Nyhet (34)
 • Publikation (168)
 • Regeringsuppdrag (32)
 • Remiss (17)
 • Utlysning (19)
 • Vanlig fråga (166)
 • Yttrande (30)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (259)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida om arter: Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Vanlig fråga: Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning?

Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning? Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att förvalta sälen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV stöttar utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom

Faktasida: Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Vanlig fråga: Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens?

Start Handel & spårbarhet Kan jag köpa fisk och skaldjur av en fritidsfiskare, det vill säga en person eller företag utan fiskelicens? Det beror på vem du köper av. Den som fritidsfiskar i havet får inte sälja sin fångst enligt artikel 55 i

Kalenderhändelse: Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Webbinarium om Vattenmiljö och vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in länsstyrelsen till ett webbinarium angående propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

Nyhetsbrev små avlopp mars 2018

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya referat och om att Länsstyrelsen tar över GIS-stödet.

Faktasida: Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.