Sökresultat

 • Vårt uppdrag (182)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (5)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (5)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (5)
 • Muddring (3)
 • Organisation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (73)
 • Regler (4)
 • Remiss (26)
 • Riksintresse (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (15)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (4)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (17)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (2)
 • Yrkesfiske (20)
 • Yttrande (56)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (4)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (73)
 • Remisser (27)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (29)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Remiss (25)
 • Yttrande (57)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste veckan (18)
 • Senaste månaden (23)
 • Senaste året (107)
 • Mer än ett år sedan (75)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Remiss gällande föreskriftsändringar om fiske av lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

Remiss: Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling

Remiss om havsplaner för Sverige, granskningshandling

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på granskningsversionen av förslag till havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Nytt i media

Nytt i media

Här listas ett större urval av de nyheter i massmedia som behandlat Havs- och vattenmyndigheten. Det är inte en heltäckande presentation men omfattar en väsentlig del av aktuell mediadebatt i ämnet.

Faktasida: Uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES)

Uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES)

Myndigheten ska samordna svenska myndigheter vid uppdatering av Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP) och Ospars miljöstrategi (NEAES).

Faktasida: Uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin

Uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategin till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem.

Faktasida: Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus

Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.

Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Faktasida: Uppdrag om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment

Uppdrag om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

Faktasida: Uppdrag att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Uppdrag att revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskapligutvärdering av effekterna av en eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv samt att föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Faktasida: Uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs

Uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.