1. Publicerad: 2 december 2015

    Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

  2. Kammarkollegiet och Fiskeriverket har fått i uppdrag att redovisa hur den hittillsvarande verksamheten med omprövning av vattendomar har bedrivits. Dessutom ingår i uppdraget att redovisa länsstyrelsernas arbete med tillsyn av vattenföretag. Vidare skall förslag lämnas på hur verksamheten kan utökas och effektiviseras.