1. Publicerad: 20 september 2019

    Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

  2. Publicerad: 2 december 2015

    Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

  3. Kammarkollegiet och Fiskeriverket har fått i uppdrag att redovisa hur den hittillsvarande verksamheten med omprövning av vattendomar har bedrivits. Dessutom ingår i uppdraget att redovisa länsstyrelsernas arbete med tillsyn av vattenföretag. Vidare skall förslag lämnas på hur verksamheten kan utökas och effektiviseras.

  4. Publicerad: 19 augusti 2019 Uppdaterad: 23 juni 2020

    Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.