1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

  Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

 3. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 4. Publicerad: 1 mars 2016 Uppdaterad: 4 juni 2020

  Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 11 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten behöver årligen samla in denna information från länsstyrelserna baserat på beviljade och utnyttjade dispenser för dumpning av muddermassor i havet.

 6. Publicerad: 2 december 2015

  Vissa massor fick inte dumpas