1. Publicerad: 23 februari 2015 Uppdaterad: 21 juni 2016

    Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

  2. Publicerad: 22 maj 2018 Uppdaterad: 19 december 2018

    Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.