1. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 8 juni 2020

    Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.