Nu blir det enklare regler för fiskelicens och fisketillstånd

Nu har vi förenklat och justerat en rad regler när det gäller fiskelicens och fisketillstånd. Det är resultatet av vår remiss om förenklingar och ändringar i december 2019. Justeringar har även gjorts för räkfisket i Västerhavet. Dessutom blir det möjligt för Östersjöbaserade trålare att ansöka om tillfälligt risttillstånd i Västerhavet även i fortsättningen. Här är några av de ändringar som beslutats:

  • Du som under föregående år har haft tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka innanför trålgränsen norr om latituden 58 31,50 N (Kosterhavet) behöver inte längre ansöka om förlängning. Det sker numera automatiskt. Det gäller också dig som haft tillstånd för trålfiske efter siklöja.
  • Du som söker förlängd licens ska söka senast sex månader efter det att licensen upphört att gälla. Då räknas det inte som en nyansökan.
  • Du som ansöker om förlängd licens behöver inte skicka med kopior på din skattedeklaration med näringsbilaga. Deklarationer behöver bara skickas in om HaV frågar efter den.
  • Ansökningstiden för nyetablering inom årliga demersala fiskemöjligheter förlängs från den 1 oktober till den 1 november.
  • Du behöver inte längre ta med din personliga fiskelicens vid fiske.
  • Byte av fiskelicensinnehavare genom ägarkontinuitet och generationsskifte gäller för alla fartyg med fiskelicens.
  • Du som har tillstånd för trålfiske efter siklöja behöver inte följa med ombord vid fiske.

Justeringar av regelverket för fisket efter räka och havskräfta med artsorterande rist

  • För att göra det möjligt att hela kvoten nordhavsräka fiskas, finns numera möjlighet att tillåta överlåtelser av kvantiteter mellan räkfiskets två grupper (A-C och D-E). En sådan öppning kan tidigast ske i september efter ett särskilt beslut från HaV.
  • Efter torskfiskestoppet i Östersjön i juli 2019 införde HaV möjligheten att ansöka om att fiska havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet under 2019. Detta gällde för de fiskelicensinnehavare som bara hade tillstånd för torskfångande trålredskap i Östersjön. Denna möjlighet finns i fortsättningen för alla Östersjöbaserade trålare. Vid ansökan tar vi hänsyn till tillgången på fisk. Vi bedömer också omfattningen av fisket i området.
  • Du ansöker om tillfälligt tillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist med blanketten Ansökan om tillstånd för fiske med torskfångande redskap i Västerhavet Word, 58.4 kB..

Vi tar fram en gemensam strategi för fiskets framtid

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten jobbar vidare med att ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen. I det arbetet ska nya handlingsplaner för varje sektor tas fram. Arbetet ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja. Under nästa år ska det redovisas.

Digitalisering ska göra oss effektivare

Det pågår även ett omfattande digitaliseringsprojekt när det gäller hanteringen av licens- och tillståndsärenden. Det ska göra handläggningen på HaV effektivare. Digitaliseringen innefattar även e-tjänster för inkomna ansökningar.

Införandet av de nya föreskrifterna innebär att ändringar har gjorts i de föreskrifter du hittar på sidan Nya föreskrifter 2020

Ändringarna börjar gälla den 23 mars 2020.

Publicerad: 2020-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion