Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

Havs- och vattenmyndigheten har remitterat ett förslag som främst gäller justeringar av bestämmelser som huvudsakligen omfattas av våra föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, men även några mindre justeringar i andra föreskrifter.

Reglerna inom fisket behöver bli enkla och mer begripliga. Utöver granskningen av ovanstående föreskrifter ur ett regelförenklingsperspektiv har det även ingått i översynen att granska reglerna ur ett klarspråksperspektiv.

Särskilt fokus har legat på att:

  • Justera regelverket så att administrationen för fiskerinäringen och HaV minskar.
  • Ta bort onödigt regelverk och förlegad text som framkommer i föreskriften.
  • Införa förtydliganden och praxis för att underlätta förståelsen för regelverket, vilket leder till mer transparens.
  • Försöka införa ett så enhetligt regelverk som möjligt för samtliga fiskare.

Utöver ovanstående innehåller remissen också förslag på justeringar av regelverket för räkfisket samt möjligheten för fiskelicensinnehavare med trålfartyg i Östersjön att ansöka om tillfälligt risttillstånd för att bedriva fiske efter havskräfta i Västerhavet.

Svara innan jul

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten senast den 22 december 2019.

Publicerad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion